Rozporządzenie ministra zdrowia z 12 listopada 2015 roku w sprawie gwarantowanych świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. poz. 1958) zastępuje rozporządzenie ministra zdrowia z 26 listopada 2013 roku  (Dz. U. poz. 1445 z późn. zm.). Nowe rozporządzenie, oprócz dodania "Przezcewnikowej nieoperacyjnej naprawy zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka" do katalogu świadczeń gwarantowanych, określa kryteria kwalifikacji do udzielonego świadczenia dla poszczególnych rodzajów zastawek.

Dotychczasowe warunki realizacji świadczeń wysokospecjalistycznych obejmowały jedynie warunki wykonania samej procedury medycznej. Warunki pozostałych elementów hospitalizacji, które stanowiły całość kompleksowego świadczenia opieki zdrowotnej realizowanego w szpitalu, nie były dotychczas określane.

Czytaj: Od 1 stycznia 2016 roku: zmiany w świadczeniach wysokospecjalistycznych>>>

Jak wskazano w uzasadnieniu wydanego rozporządzenia, kwoty zobowiązania określone w umowach na świadczenia wysokospecjalistyczne (zawieranych z NFZ) obejmują zarówno środki przeznaczone na wykonanie świadczenia wysokospecjalistycznego pochodzące z dotacji budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, oraz środki Narodowego Funduszu Zdrowia. Określenie więc warunków realizacji dla kompleksowego świadczenia odpowiada finansowaniu w ramach jednej umowy, w całości zarówno procedury medycznej, a także pozostałych części hospitalizacji stanowiącej łącznie świadczenie opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie wejdzie w życie 10 grudnia 2015 roku.