W dniu 14 maja Prezes NFZ wydał zarządzenie zmieniające, które reguluje tryb ustalania, a także zmiany numeru rachunku bankowego, na który przesyłane będą środki zagranicznego podmiotu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej oraz numery rachunków świadczeniodawców, podmiotów prowadzących apteki lub punkty apteczne.

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego świadczeniodawców, podmiotów prowadzących apteki lub punkty apteczne oraz pozostałych kontrahentów Nr 22/2015/BK wprowadza zmianę, iż numer rachunku bankowego, na który przesyłane są przez jednostkę środki pieniężne dla zagranicznego podmiotu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z wydaną decyzją administracyjną, o której mowa w art. 42j ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.), ustala oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zarządzenie ustanawia również procedurę ustalania numeru rachunku bankowego zagranicznych podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku nieotrzymania z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o numerze rachunku bankowego przyjętym do rozliczeń z zagranicznym podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej, oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dokonuje ustalenia numeru rachunku bankowego, z zastosowaniem co najmniej dwóch określonych poniżej sposobów:

a) uzgodnienie na piśmie z zagranicznym podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej,

b) uzgodnienie za pośrednictwem faksu z zagranicznym podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej,

c) uzgodnienie za pośrednictwem poczty elektronicznej z zagranicznym podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej,

d) porównanie z posiadaną dokumentacją.

W przypadku otrzymania z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o numerze rachunku bankowego przyjętym do rozliczeń z zagranicznym podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej, oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dokonuje weryfikacji otrzymanego numeru rachunku bankowego z zastosowaniem co najmniej jednego ze sposobów, o których mowa w pkt 1.

W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy numerem rachunku bankowego otrzymanym z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, a ustalonym w drodze weryfikacji, o której mowa w pkt 2, oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dokonuje ustalenia prawidłowego numeru rachunku bankowego w sposób określony w pkt 1.

Zarządzenie weszło w życie z dniem 15 maja 2015 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 18 maja 2015 r.