Po pozytywnym zakończeniu negocjacji pomiędzy świadczeniodawcami a Ministerstwem Zdrowia, zaszła konieczność uchylenia przepisów regulujących możliwość zawarcia przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ porozumienia zabezpieczającego dostępność do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz leczenia szpitalnego. Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia ukazało się w tej sprawie odpowiednie zarządzenie.

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. Nr 4/2015/DSOZ uchylające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne Nr 96/2014/DSOZ oprócz uchylenia przepisów regulujących możliwość zawarcia przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ porozumienia zabezpieczającego dostępność do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz leczenia szpitalnego, wprowadza również upoważnienie dla dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia. Upoważnienie to umożliwia dyrektorom oddziałów rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w oparciu o zawarte porozumienia od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia 7 stycznia 2015 r.

Ponadto w odniesieniu do tych świadczeniodawców, do których po dniu 1 stycznia 2015 r. pacjenci złożyli deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej z uwagi na nieudzielenie świadczeń przez dotychczasowego świadczeniodawcę, zarządzenie Nr 4/2015/DSOZ wprowadza obowiązek złożenia odpowiedniej informacji do oddziału wojewódzkiego Funduszu do dnia 20 stycznia 2015 r. Wskazana informacja musi zawierać w szczególności:

1) datę złożenia deklaracji wyboru;

2) imię i nazwisko świadczeniobiorcy składającego deklarację wyboru;

3) imię i nazwisko lekarza, pielęgniarki albo położnej podstawowej opieki zdrowotnej, do których złożono deklarację wyboru.

Zarządzenie Nr 4/2015/DSOZ weszło w życie w dniu 13 stycznia 2015 r.

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 13 stycznia 2015 r.