Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego określa warunki realizacji oraz wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

W porównaniu do dotychczasowej regulacji, czyli rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz. 1143 z późn. zm.), projekt wprowadza zmiany w części normatywnej oraz w załącznikach nr 1, 3 i 4.

Zmiany polegają przede wszystkim na wprowadzeniu nowych wymogów na bloku operacyjnym. Ponadto dostosowano przedmiotowe rozporządzenie do zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 r. poz. 15).
Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

Źródło: www.mz.gov.pl