Regulacja w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia wprowadza następujące zmiany:
- w zakresie ablacji wideotorakoskopowej w ciężkim niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków został usunięty wymóg przeszkolenia lekarza w przezskórnym wszczepianiu zastawek;
- w wymaganiach dotyczących personelu realizującego mechaniczne pozaustrojowe wspomaganie serca sztucznymi komorami, dodano wymóg posiadania dwóch perfuzjonistów.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2014 r. Do świadczeń udzielonych przed tym dniem stosuje się przepisy dotychczasowe.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl,