W porównaniu do obecnie obowiązującego zarządzenia zmieniono definicję wyjazdowego zespołu sanitarnego typu "N". Zespół sanitarny typu "N" udziela świadczeń w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka od jego urodzenia do ukończenia 4 tygodni, a w przypadkach uzasadnionych medycznie - do końca pierwszego roku życia dziecka, w tym wykonuje dla tej grupy świadczeniobiorców transport sanitarny, przy użyciu zestawu inkubatora transportowego, w szczególności w następujących stanach chorobowych: niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji; niewydolność układu krążenia; stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach; inne (np. drgawki, niska waga urodzeniowa).

Wyjazdowy zespół sanitarny typu "N" realizuje świadczenia opieki zdrowotnej, w stanach chorobowych, w stosunku do dzieci w szczególności w przypadkach: konieczności niezwłocznego wykonania zabiegu w innym podmiocie leczniczym - transport na zlecenie świadczeniodawcy, u którego hospitalizowane jest dziecko oraz konieczności kontynuacji leczenia w innym podmiocie leczniczym - transport dziecka chorego odpowiednio do lub z ośrodka referencyjnego znajdującego się w rejonie lub poza rejonem działania, na podstawie zlecenia świadczeniodawcy, u którego hospitalizowane jest dziecko.

Ponadto w zarządzeniu znalazł się zapis, że dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ w ogłoszeniu o konkursie wskazuje rejon działania wyjazdowego zespołu sanitarnego typu "N".

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania i zastąpiło dotychczas obowiązujące zarządzenie Nr 70/2009/DSM prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 3 listopada 2009 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie pomody doraźnej i transportu sanitarnego.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK