Potwierdzeniem takim jest pozytywna weryfikacja osoby ubiegającej się o świadczenie medyczne przez system ewidencji ubezpieczonych e-WUŚ. Pacjent może też przedstawić dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych usług medycznych, taki jak na przykład dokument potwierdzający objecie ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu odprowadzania składek lub zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny.

W sytuacji braku potwierdzenia uprawnień przez e-WUŚ i braku posiadania dokumentów potwierdzających prawo do bezpłatnych świadczeń, pacjent może złożyć oświadczenie o posiadanych uprawnieniach. Na podstawie takiego dokumentu zostaną bezpłatnie udzielone pełne świadczenia, obejmujące też możliwość uzyskania recepty refundowanej.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 50 ust. 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba, której udzielono świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – mimo braku do tego uprawnień – nie zostanie wezwana do zapłacenia za udzielone świadczenia.

Skutkiem wprowadzanych zmian jest także brak konieczności zwrotu kosztów udzielonych świadczeń opieki zdrowotnych osobie, która w trakcie udzielenia świadczenia spełniała przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną, ale nią nie była. Warunkiem jest „wsteczne” zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. 

Wyjątek od obowiązku zwrotu kosztów udzielonego świadczenia wprowadzono wyłącznie dla podstawowej opieki zdrowotnej – czyli korzystania z pomocy lekarza rodzinnego w przychodni.

W przypadku pozostałych świadczeń, na przykład leczenia szpitalnego czy porady lekarza specjalisty, przepisy pozostają bez zmian – w sytuacji braku statusu osoby ubezpieczonej nadal będzie trzeba zwrócić koszty udzielenia tych świadczeń.


Czytaj także: Dostęp do POZ dla wszystkich pacjentów - poznaj szczegóły ostatniej nowelizacji przepisów>>>


Rzecznik Praw Pacjenta przypomina także, że każda osoba ma możliwość uzyskania uprawnień do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu zatrudnienia, uzyskiwania świadczeń z organu rentowego, objęcia ubezpieczeniem przez powiatowe urzędy pracy, objęcia ubezpieczeniem przez organ samorządu terytorialnego lub zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia.

W tym ostatnim przypadku za członka rodziny uważa się dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, dziecko w rodzinie zastępczej, wnuka – do ukończenia przez nie 18-go roku życia, a jeżeli uczy się dalej - do ukończenia 26- go roku życia. Natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku, małżonka, wstępnego pozostającego z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (np. dziadek, babcia). 


Źródło: www.bpp.gov.pol