Zmiany w badaniach dla poratowania zdrowia dla nauczycieli akademickich
\\

Z tygodniowym opóźnieniem weszły w życie przepisy nowego rozporządzenia dotyczącego udzielania nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia. Nowy akt normatywny wprowadza szereg istotnych zmian.

Poprzednio obowiązujące rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2006 r. (Dz. U. Nr 247, poz. 1817) przestało obowiązywać z dniem 1 października 2014 r. Zaś opublikowane wczoraj rozporządzenie z dnia 3 października 2014 r. weszło w życie z dniem ogłoszenia, czyli dopiero 8 października 2014 r.

W nowym rozporządzeniu znalazły się wzory:

- skierowania na badanie lekarskie w celu stwierdzenia potrzeby udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia oraz

- orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia.

Ponadto katalog zmian obejmuje:

- określenie rodzaju zlecanych badań lekarskich - badanie lekarskie przeprowadzane przez uprawnionego lekarza obejmuje badanie podmiotowe oraz przedmiotowe, z uwzględnieniem ogólnego stanu zdrowia, oceny układu krążenia, układu ruchu, układu nerwowego, układu oddechowego oraz narządu mowy na to badanie;

- wskazanie terminu na stawienie się nauczyciela na badanie - nauczyciel akademicki zgłasza się na badanie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania na to badanie;

- obowiązek weryfikacji tożsamości badanego - badanie lekarskie przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości nauczyciela akademickiego;

- określenie ilości egzemplarzy wystawianego orzeczenia lekarskiego - orzeczenie lekarskie wydaje się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nauczyciel akademicki, drugi rektor uczelni, który skierował nauczyciela akademickiego na badanie lekarskie, a trzeci jest dołączany do dokumentacji medycznej nauczyciela akademickiego;

- rezygnację z uregulowania w rozporządzeniu obowiązku lekarza do prowadzenia rejestru wydanych orzeczeń;

- rezygnację ze szczegółowego uregulowania w rozporządzeniu zasad prowadzenia dokumentacji medycznej - w tym zakresie zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 177).

Warto także wskazać, że od 1 października 2014 r. (na skutek nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym) o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia orzeka lekarz posiadający uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wykonujący działalność w jednostce służby medycyny pracy, z którą uczelnia zawarła umowę, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184). W poprzednim stanie prawnym uprawniony był do tego lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela.

Nowe rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw w dniu 8 października 2014 r. pod poz. 1359.

Opracowanie: Alicja Plichta

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 9 października 2014 r.

\
Data publikacji: 9 października 2014 r.