Narodowy Fundusz Zdrowia będzie wskazywał odpis na taryfikację świadczeń w rocznym sprawozdaniu z wykonania planu finansowego. Wskazaną zmianę wprowadziło nowe rozporządzenie opublikowane w dniu 4 listopada 2014 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. poz. 1516) wprowadza również zmianę do poz. A3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej przez Narodowy Fundusz Zdrowia (Dz. U. Nr 294, poz. 1735) poprzez nadanie mu nowego brzmienia: „dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 2b, 3 i 3b ustawy” z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Do wskazanych zadań Funduszu należy między innymi finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe, czy finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej osobom, które nie ukończyły 18 roku życia posiadającym obywatelstwo polskie lub które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy. Ponadto we wskazanym wzorze rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego dokonano zmiany porządkowej, poprzez nadanie korekty poz. D, która otrzymała nowe brzmienie „Koszty administracyjne (D1 + ... + D8), w tym:”.

Wprowadzenie zmian do obecnie obowiązującego rozporządzenia pozostaje w związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138).

Rozporządzenie zmieniające wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia, tj. w dniu 5 listopada 2014 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 5 listopada 2014 r.