Zmiany do wykazu leków dla zasłużonych świadczeniobiorców
\\

Zmiany dotyczą wykazu leków dla świadczeniobiorców posiadających tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu". Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 23 października 2014 r. i mają przede wszystkim charakter porządkujący.

W styczniu 2010 r. wygasło bowiem pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Ferro-Gradumet, zaś w listopadzie 2013 r. wygasło pozwolenie produktu Vitaminum B compositum Polfarmex, stąd też zostały one wykreślone z wykazu leków. Pierwszy ze wskazanych produktów posiada swój odpowiednik w wykazie zamieszczonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" (Dz. U. Nr 23, poz. 119) pod Lp. 11, natomiast drugi z nich posiada odpowiedniki określone we wskazanym załączniku pod Lp. 12 i 13. Nowe przepisy wprowadzają także zmianę nazwy produktu leczniczego zamieszczonego w wykazie pod Lp. 13 z „Vitaminum B compositum Pliva" na „Vitaminum B compositum Teva" z uwagi na fakt, iż obecnie ta druga nazwa widnieje w Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw w dniu 8 października 2014 r. pod poz. 1360.

Opracowanie: Jacek Tkacz

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 9 października 2014 r.

\
Data publikacji: 9 października 2014 r.