Zatrudniliśmy od 3 lipca osobę z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na 1/2 etatu.
1. Jaki wymiar urlopu jej się należy?
2. Czy 10 dodatkowych dni urlopu (obiegowo zwanego rehabilitacyjnego) należy jej się do końca tego roku w całości czy tylko 5/12 z tych 10 dni?
3. Czy urlop ten wykorzystać ma jako osobny urlop czy może być w połączeniu z wypoczynkowym?
4. Czy jeżeli do końca tego roku nie wykorzysta należnych dni dodatkowego urlopu, to te dni przechodzą na następny rok czy przepadają?
5. Czy za niewykorzystany dodatkowy urlop musimy wypłacić ekwiwalent?


Ad. 1. Trudno powiedzieć jaki jest wymiar urlopu, ponieważ nie podaliście Państwo, jaki jest staż pracy tej osoby. Podstawą do ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego dla osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy jest art. 154 § 2 Kodeksu pracy:
"Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia".
Ponadto osobie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Urlop ten nie przysługuje pracownikowi, który nabył prawo do:
  • urlopu wypoczynkowego w wymiarze ponad 26 dni,
  • urlopu dodatkowego (w wymiarze co najmniej 10 dni) na podstawie odrębnych przepisów.
Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu orzeczenia o przyznaniu stopnia niepełnosprawności.

Ad.2 Urlop dodatkowy jest urlopem wypoczynkowym, a więc należałoby przyjąć, iż udziela się go proporcjonalnie.
Ad.3 Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownik może wykorzystać łącznie z urlopem wypoczynkowym przysługującym na podstawie Kodeksu pracy.
Ad. 4 Adekwatnie jak w punkcie 2, obowiązują zasady dotyczące wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Urlop "przechodzi" na rok następny.
Ad. 5 Nie ma podstaw do wypłaty ekwiwalentu. Ekwiwalent pracodawca wypłaca przy wygaśnięciu, rozwiązaniu umowy o pracę. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wskazuje na inne podstawy wypłaty ekwiwalentu.