Odpowiedź

Świadczenia transportu sanitarnego wykraczające poza dyspozycje art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. nie są świadczeniami gwarantowanymi i nie są finansowane ze środków publicznych.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 41 u.ś.o.z., świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego podmiotu leczniczego, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:

1) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym;

2) wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Ponadto świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego - w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem. W innych sytuacjach na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorcy przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością. Częściową odpłatność regulują poszczególne rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych oraz warunkach ich realizacji wydane na podstawie art. 31d u.ś.o.z. W konsekwencji jeżeli przejazd pacjenta do domu będzie się mieścił się w kategorii pojęcia "z powrotem", będzie wypełniał przesłanki art. 41 ust. 1 u.ś.o.z. i będzie finansowany ze środków publicznych na takich samych zasadach jak przejazd do najbliższego podmiotu leczniczego. Jeżeli nie będzie spełniał tego kryterium może być zrealizowany odpłatnie.

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie