Od zawartości i  struktury planu kont zależy nie tylko sposób prowadzenia ewidencji księgowej i  jej pracochłonność, ale także potencjał informacyjny rachunkowości.

Ze wstępu do publikacji wynika, że zakładowy plan kont stanowi usystematyzowany wykaz kont, wraz z podaniem ich symboli i nazw, przeznaczony do rejestracji posiadanych i wykorzystywanych w prowadzonej działalności zasobów majątkowych, źródeł ich finansowania i zachodzących w nim procesów gospodarczych oraz ich skutków (w tym ponoszonych kosztów, uzyskiwanych przychodów i osiąganych wyników). 

Plan ten powinien być wzbogacony o komentarz wyjaśniający treść i wzajemne powiązania poszczególnych kont. Zakładowy plan kont stanowi „centrum nerwowe” rachunkowości podmiotu leczniczego. Spełnia rolę podstawy do generowania niezbędnych zbiorów informacji finansowych – podkreśla autorka wstępu do publikacji Maria Hass-Symotiuk.
 

Rachunkowość zgodna z ustawą


Zadaniem planu kont jest umożliwienie prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz innymi obowiązującymi regulacjami prawnymi (np. przepisami podatkowymi) z  równoczesnym uwzględnieniem charakterystycznych cech działalności jednostki (specyfiki prowadzonej działalności, jej rodzaju, rozmiarów), potrzeb informacyjnych różnych użytkowników (zewnętrznych i  wewnętrznych) oraz techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych (ręcznie czy komputerowo).

Obowiązek ustalenia i  aktualizacji zakładowego planu kont wynika z  art. 10 ustawy o rachunkowości i i należy do kierownika jednostki. W praktyce założenia do zakładowego planu kont przygotowuje główny księgowy.

Autorka wstępu do opracowania podkreśla, że obowiązek posiadania zakładowego planu kont dotyczy wszystkich podmiotów leczniczych, nie tylko dużych, ale również małych i mikro, w tym także tych, które dobrowolnie prowadzą pełną rachunkowość (mimo że ich przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i  przychody finansowe za poprzedni rok obrotowy były niższe niż równowartość w  walucie polskiej 1200 tys. euro). 

Przyjęcie takiego rozwiązania (prowadzenia pełnej rachunkowości) umożliwia bowiem uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na potrzeby zarządzania niż przy prowadzeniu uproszczonych form ewidencyjnych, np. księgi przychodów i rozchodów – czytamy w publikacji. 

Publikacja prezentuje rozwiązania dotyczące opracowywania i funkcjonowania zakładowego planu kont dla dużych, małych i  mikropodmiotów leczniczych o różnej formie prawnej: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytutów badawczych, fundacji, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców. 

 [-OFERTA_HTML-]

W opracowaniu przedstawiono między innymi takie zagadnienia, jak nadrzędne zasady rachunkowości, elementy polityki rachunkowości, zasady wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy, sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich weryfikacji, a także stosowane uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych przez małe i mikropodmioty lecznicze, zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla dużych podmiotów leczniczych oraz wzór zarządzenia będącego wprowadzeniem do dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.

Autorzy scharakteryzowali także poszczególne konta stosowane w podmiotach leczniczych według zespołów wzorcowego planu kont oraz omówili powiązanie planu kont syntetycznych i analitycznych ze sprawozdawczością finansową podmiotów leczniczych.

Publikacja przeznaczona jest dla kierownictwa podmiotów leczniczych oraz przedstawicieli rad społecznych (rad nadzorczych) odpowiedzialnych za kształt systemu informacyjnego rachunkowości, głównych księgowych prowadzących księgi rachunkowe oraz kontrolerów i audytorów wewnętrznych. Zainteresuje również biegłych rewidentów badających księgi rachunkowe podmiotów leczniczych.


Informacje o autorach (redaktorach)
 

Maria Hass-Symotiuk - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Jej zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół problematyki sterowania kosztami, wynikami i dokonaniami podmiotów leczniczych; autorka ponad 450 publikacji z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów oraz sprawozdawczości finansowej i statystycznej podmiotów leczniczych.

Bożena Nadolna - doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, autorka ponad 200 artykułów oraz współautorka 20 książek dotyczących rachunkowości finansowej i zarządczej w różnych jednostkach, w tym w podmiotach leczniczych; prowadzi liczne szkolenia dla praktyków oraz zajęcia na studiach podyplomowych z tego zakresu.

Kazimierz Sawicki - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; dyplomowany biegły rewident; autor około 600 publikacji i redaktor naukowy prac zbiorowych z zakresu rachunkowości finansowej, rachunku i analizy kosztów oraz polityki bilansowej.


Książka dostępna jest w księgarni Profinfo>>>


Źródło: www.profinfo.pl