Punktem wyjścia dla marketingowego zarządzania gabinetem lekarskich jest przekonanie, że wszystkie działania powinny służyć zadowoleniu pacjentów oraz uzyskaniu odpowiedniej marży przez placówkę medyczną - pisze we wstępie do książki „Marketing gabinetów lekarskich na rynku usług zdrowotnych” jej autor, Henryk Mruk.

Jest to drugie wydanie książki, które zostało uzupełnione o najnowsze wyniki badań. W poszczególnych rozdziałach wprowadzono informacje na temat emocjonalnej strony zachowań pacjentów. Jak pisze autor, mogą być one użyteczne dla kadry zarządzającej, która także podejmuje wiele decyzji pod wpływem emocji, rezygnując z pogłębionych, racjonalnych analiz. Poszerzono natomiast rozważania na temat znaczenia wartości w ofercie kierowanej do pacjentów przez gabinety medyczne, wskazano, w jaki sposób wartość może zmieniać postrzeganie cen, odwołano się także do wyników badań dotyczących sposobów tworzenia skutecznych strategii dla placówek medycznych. Autor wymienia praktyczne metody budowania długofalowej pozycji gabinetu na rynku i opisuje sposoby tworzenia odpowiedniej kultury organizacyjnej gabinetu, jako najtrudniejszej do skopiowania przewagi konkurencyjnej. Rozważania uzupełniają ponadto odwołania do najnowszej literatury przedmiotu związanej ze skutecznym budowaniem marketingowej strategii zarządzania gabinetami medycznymi.

Układ książki podporządkowano koncepcji marketingowego spojrzenia na zarządzanie gabinetami lekarskimi. Rozważania podzielono na siedemnaście krótkich rozdziałów. Pierwsze cztery swoim zakresem obejmują tematykę rynku usług zdrowotnych, koncepcji marketingu mix, analizy otoczenia gabinetu oraz zasad i sposobów konkurowania. W kolejnych trzech rozdziałach omówiono problemy segmentacji pacjentów, wiedzy o ich zachowaniach oraz o metodach badań marketingowych. Następne cztery rozdziały poświęcono strategii produktu, omówieniu cech usług, sposobom budowania tożsamości i wizerunku gabinetu oraz zarządzaniu jego marką. Rozdział 12 skupia się na strategiach cenowych, a kolejne dwie części traktują o sposobach promocji placówek medycznych oraz o kwalifikacjach personelu, ze szczególnym uwzględnieniem metod komunikowania się z pacjentem. Rozdział 15 prezentuje wyniki badań z obszaru neuromarketingu, odwołując się do omówionych wcześniej elementów marketingu. W rozdziale 16 zawarto spostrzeżenia i zalecenia na temat tworzenia i wdrażania planu marketingowego w placówkach medycznych, a ostatni, 17 rozdział pracy, zawiera rozważania na temat zasad i technik negocjacyjnych, które można wykorzystać na rynku usług zdrowotnych.

Publikacja przedstawia problematykę skutecznego zarządzania marketingowego różnorodnymi placówkami medycznymi. W książce podano liczne przykłady ilustrujące zasady tworzenia i wdrażania planu marketingowego, sposoby analizy otoczenia, zasady budowania skutecznej strategii rozwoju, budowania marki placówki medycznej oraz profesjonalnej obsługi pacjentów. Opracowanie może być pomocne w rozwiązywaniu konkretnych problemów, na przykład związanych z lokalizacją placówki oraz potrzebami obsługiwanego segmentu pacjentów.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla właścicieli podmiotów medycznych, osób zarządzających placówkami medycznymi oraz pracowników tych placówek, a także podmiotów współpracujących z placówkami medycznymi (dostawców sprzętu, leków, usług). Będzie pomocna studentom zainteresowanym zarządzaniem placówkami medycznymi.

Książka dostępna jest w księgarni Profinfo.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: , stan z dnia 13 lutego 2015 r.