Według Marcina Kautscha skala funkcjonujących w systemie rozwiązań rynkowych, których egzemplifikacją są rosnący udział środków prywatnych w finansowaniu usług (zjawisko dotyczące większości nowych członków Unii Europejskiej) czy rosnące oczekiwania płacowe, zaczyna przybierać niepokojące rozmiary. 

„Szczególnie to ostatnie zjawisko jest niebezpieczne z punktu widzenia możliwości tworzenia silnych organizacji, potrafiących poradzić sobie z wyzwaniami otoczenia. Walka o mikrointeresy niszczy organizacje od środka. Jeżeli nie znajdziemy sposobów (ważną rolę powinno odegrać tu państwo jako regulator), by pogodzić różne grupy interesów, to system i organizacje go tworzące czekają ciężkie czasy. Być może takie silne prorynkowe nastawienie jest swoistym efektem wahadła. Przez wiele lat w opiece zdrowotnej było za mało rynku, teraz zaczyna go być za dużo. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że kiedyś znajdziemy złoty środek i doczekamy się odrzucenia rozwiązań skrajnych (czysty rynek czy pełne upolitycznienie systemu)” – czytamy we wprowadzeniu do opracowania.

Książka w przystępny sposób przedstawia złożoną rzeczywistość ochrony zdrowia. Podaje sposoby rozwiązywania problemów organizacyjnych ochrony zdrowia, opisuje istotne elementy składające się na organizację ochrony zdrowia oraz wskazuje różnorodne przykłady narzędzi zarządczych. 

Część pierwsza omawia zagadnienia dotyczące podstaw organizacji ochrony zdrowia i uwarunkowań jej działania. Ma ona pokazać, czym są organizacje, jaką mają strukturę i jakie zadania stoją przed zatrudnionymi w nich menedżerami.  Część druga poświęcona jest próbom ustalenia miejsca organizacji w otoczeniu, co z kolei pozwala na wyznaczenie i realizację celów organizacji. Te zadania zostały przedstawione w części trzeciej, w której opisano podstawowe zjawiska i narzędzia o wymiarze strategicznym – tworzenie strategii, jej wdrożenie, planowanie przedsięwzięć, kontakt z otoczeniem przy zastosowaniu narzędzi marketingowych.

Rozbudowana część czwarta poświęcona jest zasobom organizacyjnym w ich podstawowych wymiarach, do jakich należy zaliczyć ludzi, finanse i technologie. Część piątą oparto na różnego typu przykładach przedsięwzięć, planów i narzędzi zarządczych, jakie zostały zastosowane w organizacjach ochrony zdrowia. W związku ze znaczeniem jakości i bezpieczeństwa w działaniach wszystkich sektorów, które w przypadku ochrony zdrowia mają – dosłownie – życiowe znaczenie, część szóstą poświęcono tej właśnie tematyce.  W części siódmej przedstawiono kwestie zmian ilościowych, jakie w ostatnich latach zachodziły w polskim systemie ochrony zdrowia oraz problemy dotyczące restrukturyzacji organizacji działających w tym sektorze. Pokazano także zmiany i wyzwania, przed którymi stają i stawać będą menedżerowie ochrony zdrowia.

Publikacja przeznaczona jest dla menedżerów ochrony zdrowia: dyrektorów szpitali i zakładów ambulatoryjnych, a także pielęgniarek oddziałowych, ordynatorów i kierowników oddziałów i innych komórek. Zainteresuje również studentów studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia oraz zdrowia publicznego. Część siódma dotyczy perspektyw związanych ze zmianami n a rynku świadczeniodawców i świadczeń zdrowotnych.

Książka dostępna jest w księgarni Profinfo.

Informacja o redaktorze:

Dr Marcin Kautsch - konsultant i trener z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia; zajmuje się zarządzaniem strategicznym, procesami przekształceń, restrukturyzacji, rynkiem prywatnej opieki zdrowotnej, oceną zakładów opieki zdrowotnej, innowacyjnymi zamówieniami publicznymi i problematyką energii w szpitalach oraz badaniami w zakresie zarządzania opieką zdrowotną; współautor i koordynator międzynarodowych projektów finansowanych przez Bank Światowy, USAID, Komisję Europejską oraz programów krajowych o charakterze szkoleniowym i doradczym; autor i współautor programów badawczych, publikacji oraz ekspertyz z zarządzania w ochronie zdrowia; ekspert programu ramowego Komisji Europejskiej "Horyzont 2020" w obszarze Badania i Innowacje.