Wzór wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w SIM
\\

1 marca 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 436).

Przedmiotowy wzór stanowi załącznik do rozporządzenia. Zakres informacji zawartych we wniosku, jaki przewidziano dla identyfikacji osoby, której raport dotyczy, został dostosowany do przepisów projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej.

Wniosek powinien zawierać w szczególności: dane wnioskodawcy - imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku cudzoziemców, którym nie nadano numeru PESEL - identyfikator kraju pochodzenia oraz identyfikator usługobiorcy obowiązujący w kraju pochodzenia.

Wniosek o przekazanie raportu będzie udostępniany przez platformę ePUAP, a jego wzór jest wizualizacją dokumentu elektronicznego, jaki będzie zamieszczony w centralnym repozytorium wzorów dokumentów.

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WKP

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 28 lutego 2014 r.

\
Data publikacji: 28 lutego 2014 r.