Rozporządzenie określa postępowanie w przedmiocie wydawania pozwoleń na przywóz i wywóz (oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawę, również na własne potrzeby) środków odurzających lub substancji psychotropowych, wzory wydawanych dokumentów, a także obowiązki podmiotów i osób posiadających wyżej wymienione środki, w zakresie ich przechowywania i wydawania.

Organem prowadzącym postępowanie w przedmiocie wydawania pozwoleń jest Główny Inspektor Farmaceutyczny, działający na wniosek podmiotu zainteresowanego przywozem lub wywozem (wewnątrzwspólnotowym nabyciem lub dostawą). Pozwolenie na import oraz pozwolenie na eksport sporządza się w języku polskim oraz w języku angielskim i są one ważne przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia ich wydania.

Zawartość wniosku o pozwolenie na import wskazuje § 2 ust. 1 rozporządzenia, natomiast zawartość wniosku o pozwolenie na eksport - § 2 ust. 2 tego aktu. Podstawą wydania zezwolenia na przywóz lub wywóz środków odurzających lub substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 na własne potrzeby lecznicze jest recepta lub dokumentacja medyczna dotycząca zaleconego przyjmowania danego produktu leczniczego (§ 7).

Wzory dokumentów wydawanych na podstawie omawianego rozporządzenia określają załączniki nr 1 - 4.

W zakresie obowiązków nałożonych na podmioty importujące lub eksportujące środki, substancje lub prekursory jako najważniejsze wskazać należy te dotyczące przechowywania produktów (w sposób zabezpieczający przed kradzieżą lub dostępem osób nieupoważnionych), sposobu wydawania produktów oraz prowadzenia dokumentacji w zakresie posiadania i obrotu środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi, czyli tzw. ewidencji. Przepisy ściśle regulują sposób prowadzenia ewidencji oraz dane, jakie powinny być w niej uwidocznione.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 16 marca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 (Dz.U. poz. 686) wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia (wejście w życie 30 kwietnia). Do postępowań toczących się w chwili wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Opracowanie: r. pr. Aleksandra Kosiorek

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl