Świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych pokrywane ze środków funduszu wypadkowego mogą być udzielane przez wszystkie placówki, z którymi NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Zmianę tę wprowadziła, obowiązująca od 20 lipca 2011 r., ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 138, poz. 808). Dotychczas obowiązujące przepisy dopuszczały realizację ww. świadczeń jedynie w placówkach wybranych przez ZUS w drodze konkursu. Takie ograniczenie powodowało znaczne wydłużenie dostępu ubezpieczonych do świadczeń, a ponadto nie było uzasadnione względami praktycznymi.
Umowy o realizację ww. świadczeń zdrowotnych pomiędzy ZUS a placówkami medycznymi wybranymi w drodze konkursu, zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do upływu terminu, na który zostały zawarte.
Ustawą nowelizującą wprowadzono także dziesięcioletni termin przedawnienia nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne przez płatnika. Pociąga to za sobą potrzebę nowelizacji przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ponieważ taka zmiana skutkuje stosowaniem dziesięcioletniego okresu przedawnienia w odniesieniu do wzajemnych rozliczeń płatników składek i ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 
Data publikacji: 20 lipca 2011 r.