Odpowiednie zarządzanie wiedzą, według autorów opracowania, ma istotny wpływ na przebieg procesów diagnostyczno-terapeutycznych, na zarządzanie podmiotem leczniczym oraz na tworzenie przewagi konkurencyjnej.

Rozwijanie i eksploatacja wiedzy stanowi fundament funkcjonowania nowoczesnych organizacji, które stają się systemami uczącymi się, inteligentnymi, zdolnymi do reagowania na wyzwania otoczenia – podkreślają autorzy. 

„Obecnie wartość wiedzy w organizacji stale rośnie kosztem posiadanych przez nią zasobów materialnych. Należy pamiętać o tym, że cechą, która odróżnia wiedzę od pozostałych czynników produkcji, jest jej nieograniczoność. Funkcjonowanie organizacji, w której kluczową rolę odgrywają zasoby wiedzy, wiąże się z kształtowaniem odpowiedniej kultury organizacyjnej ukierunkowanej na tworzenie społecznych warunków uczenia się i kreatywności pracowników oraz wymiany doświadczeń, wartości i ocen” – czytamy we wstępie do opracowania. 

Autorzy podkreślają, że każda z grup personelu medycznego, administracyjnego czy też zarządzającego w placówce medycznej wykorzystuje specjalistyczną wiedzę z różnych dziedzin, a rodzaj, zakres i zasięg wykorzystania tej wiedzy mogą różnić się w zależności od profilu organizacji. Nieodzowna jest także aktualizacja zasobów wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności i podnoszenie kwalifikacji. W rezultacie wiele obowiązków przypisanych kiedyś wyłącznie lekarzom  wykonują dziś na przykład pielęgniarki, które  przeprowadzają proste zabiegi i przepisują leki, czy technicy medyczni, którzy stawiają rozpoznanie na podstawie skomplikowanych badań – na przykład ultrasonograficznego obrazu płodu.

Do czynników determinujących rozwój różnych koncepcji zarządzania wiedzą w ochronie zdrowia autorzy publikacji zaliczają między innymi szybkie tempo rozwoju medycyny, postęp technologiczny, rozwój gospodarki elektronicznej oraz społeczeństwa informacyjnego ale także uwarunkowania formalnoprawne.

 

„Jedną z głównych funkcji systemu informacyjnego zarządzania wiedzą jest dostarczanie użytkownikowi informacji, które po przetworzeniu umożliwiają podejmowanie skuteczniejszych decyzji. Dlatego bardzo ważnym elementem współczesnych koncepcji zarządzania wiedzą są technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. Information and Communication Technologies –ICT; rozumiane jako oprogramowanie oraz infrastruktura teleinformatyczna wykorzystywane w celu gromadzenia, przetwarzania oraz przesyłania danych i informac i). Dzięki rozwiązaniom z zakresu ICT (tu rozumianym jako zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych będące wynikiem realizacji przedsięwzięcia informatycznego) użytkownicy mogą m.in. uzyskiwać szerszy dostęp do gromadzonych w postaci elektronicznej danych, które po odpowiednim zinterpretowaniu stają się informacjami wzbogacającymi stan ich wiedzy” – czytamy we wstępie do publikacji. 

Autorzy podkreślają, że w polskim systemie ochrony zdrowia realizowanych jest coraz więcej przedsięwzięć, których celem jest wdrożenie rozwiązań ICT wspomagających zarządzanie wiedzą. Można je spotkać na wszystkich poziomach  zarządzania, od indywidualnego, przez lokalny i regionalny, kończąc na centralnym. Pojawia się także coraz więcej inicjatyw o zasięgu transgranicznym. 

„Warto podkreślić, że rozwojowi wykorzystania ICT w ochronie zdrowia zaczynają sprzyjać coraz lepiej doprecyzowane regulacje prawne, regionalne i krajowe plany oraz strategie e-zdrowia, a także regulacje i wytyczne Komisji Europejskiej” – czytamy we wstępie.

Książka dostępna jest w Księgarni Profinfo.