Dla 164 produktów obniżono urzędowe ceny zbytu (od 2 gr do 1101,60 zł), dla 9 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 8,04 zł do 45,00 zł), dla 334 produktów spadła dopłata pacjenta (od 1 gr do 283,50 zł), a w przypadku 356 produktów wzrosła dopłata pacjenta (od 1 gr do 47,25 zł).

Spadły także w przypadku 567 produktów ceny detaliczne brutto (od 1 gr do 514,56 zł), a w przypadku 32 produktów wzrosły (od 1 gr do 47,25 zł).

Natomiast w związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres na liście nie znalazło się 25 produktów leczniczych obecnych na niej dotychczas.

Zmiany na liście aptecznej dotyczą między innymi leku Lipancrea (enzyma pancreatis), który został objęty refundacją w kolejnym wskazaniu refundacyjnym: „stany zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją żołądka lub zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową”.

Leki zawierające substancję czynną kapecytabinę zostały udostępnione w kolejnym wskazaniu pozarejestracyjnym: „rak dróg żółciowych w ramach uzupełniającego leczenia pooperacyjnego raka dróg żółciowych”.

Natomiast leki zawierające substancję czynną mitoxantronum zostały udostępnione we wskazaniu pozarejestracyjnym: „wznowa ostrej białaczki limfocytowej w populacji pediatrycznej”, a zawierające substancję czynną pemetreksed, stosowane wcześniej w ramach programu lekowego 6 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca, zostały przeniesione do katalogu chemioterapii.

W związku z tym zmienił się (poszerzył) załącznik C.49, uwzględniając populację pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z programu B.6.

W ramach zmian w programach lekowych lek Elocta (efmoroctocog alfa) został objęty refundacją w ramach nowego programu lekowego B.94 „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B  (ICD-10  D 66, D 67)”, a  Vectibix (panitumumabum) został objęty refundacją w ramach istniejącego już programu lekowego B.4 „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)” w pierwszej linii leczenia.

Poza tym w opisie programu lekowego B.4 „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)” wprowadzono dodatkowy, opcjonalny schemat dawkowania cetuksymabu wychodzący poza schematy opisane w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Natomiast w opisie programu lekowego B.62 „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych” i B.78 „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką” wprowadzono zmiany obejmujące między innymi  zmniejszenie liczby obligatoryjnych wizyt w poradni, zwiększenie elastyczności terapeutycznej przy podawaniu kolejnych dawek immunoglobulin oraz uściślenie zapisów dotyczących badań.

W wyniku konsultacji do projektu wprowadzono zmiany polegające na dodaniu produktu leczniczego Soliris (Eculizumabum), stosowanego w ramach programów lekowych „Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (ICD-10 D59.3)” oraz „Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (ICD-10 D59.5)”.