Placówka realizuje projekt dotyczący termomodernizacji budynku „Lipsk”. Nosi on nazwe „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem technologii OZE dla budynku Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie”. Projekt był przedmiotem umowy podpisanej 21 czerwca 2017 roku przez przedstawicieli Funduszu oraz Instytutu.

Projekt obejmuje między innymi docieplenie elementów konstrukcyjnych, wymianę okien, grzejników, kanałów i rur wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, budowę systemów oświetlenia, kabli i przewodów elektrycznych.

Koszt całkowity inwestycji to 7 234 000 zł, w tym udział dofinansowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 4 058 292,70 zł.

Projekt finansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]