W tym tygodniu dwa posiedzenia Komisji Zdrowia
\\

Sejmowa Komisja Zdrowia zbierze się 10 i 11 lipca.

W środę planowane jest rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji w drugim półroczu 2013 r., rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy NIK na 2014 r. oraz rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (chodzi o projekt przedłużający termin przygotowania przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jednolitych, pod względem treści nauczania i umiejętności, programów, które będą podstawą do prowadzenia kształcenia pielęgniarek i położnych).

W czwartek Komisja rozpatrzy "Sprawozdania z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2012" oraz przyjętego przez Radę Ministrów Harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" w roku 2013 wraz z kierunkami realizacji zadań tego programu na lata 2014 i 2015.

Na 10 lipca planowane jest także posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia, na którym Minister Zdrowia przedstawi informację o stanie opieki diabetologicznej w Polsce.

Opracowanie: Alicja Plichta, RPE WKP

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 8 lipca 2013 r.

\
Data publikacji: 8 lipca 2013 r.