W jakim programie (wersja elektroniczna) należy przesłać dane do NFZ dotyczące kontraktowania usług medycznych na 2012 rok?
Zasady przygotowania przez oferentów, a więc przez świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, oferty w postępowaniach prowadzonych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określone zostały przepisami zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2011 r. nr 46/2011/DSOZ w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z przywoływanym zarządzeniem oferent zobowiązany jest wprowadzić do internetowego systemu dostępowego ("Portalu Świadczeniodawcy" lub "Portal Świadczeniodawcy (SZOI)") dane dotyczące swojego potencjału, a następnie pobrać i uruchomić program instalacyjny aplikacji ofertowej udostępniony przez oddział wojewódzki NFZ, wygenerować z portalu i wczytać do aplikacji ofertowej plik z własnymi danymi, wczytać definicję postępowania udostępnioną na stronach oddziału wojewódzkiego NFZ, wprowadzić pozostałe, wymagane dane formularza ofertowego, wydrukować formularz ofertowy zgodny z wersją elektroniczną oraz zapisać formularz w formie elektronicznej. Format danych wprowadzanych przez oferenta do oferty wynika z rodzaju udostępnianych aplikacji ofertowych umożliwiających przygotowanie oferty (dla oddziałów wojewódzkich obsługiwanych przez firmę Global Services - aplikacja ofertowa "Konkurs ofert", zaś dla oddziałów wojewódzkich obsługiwanych przez konsorcjum KAMSOFT - ASSECO aplikacja "NFZ - KO").
Zasady składania przez oferenta, a więc przez świadczeniodawcę, który ubiega się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, oferty w postępowaniach prowadzonych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określone zostały przepisami zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2011 r. nr 46/2011/DSOZ w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z § 10 przywołanego zarządzenia oferent zobowiązany jest złożyć ofertę w formie pisemnej wraz z ofertą elektroniczną, przy czym oferta w formie elektronicznej obejmuje jedynie wersję elektroniczną formularza ofertowego wraz z danymi o charakterze informacyjnym dotyczącymi oferenta. Oferta składana w wersji elektronicznej, na nośniku elektronicznym (dyskietka, płyta CD), nie zawiera zatem elektronicznych wersji dokumentów i oświadczeń załączanych przez oferenta w formie wydruków do oferty pisemnej.

Jak stanowi przepis § 11 zarządzenia w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oferent zobowiązany jest w pierwszej kolejności do zapoznania się z narzędziami informatycznymi określonymi przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w regulaminie technicznym przygotowania oferty, określającym zasady zastosowania aplikacji informatycznych (w tym Portalu NFZ i aplikacji ofertowej) oraz sposób przygotowania formularza ofertowego. Kolejno, w celu przygotowania oferty oferent jest zobowiązany w szczególności do pobrania materiałów niezbędnych do przygotowania oferty wraz z ofertą elektroniczną oraz do zarejestrowania profilu świadczeniodawcy z użyciem Portalu NFZ. W tym miejscu wskazać należy, iż oferent nieposiadający jeszcze konta w internetowym systemie dostępowym wypełnia i składa we właściwym, zgodnie z lokalizacją miejsca udzielania świadczeń, oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia formularz rejestracyjny, udostępniony na stronach internetowych oddziału wojewódzkiego NFZ. Na podstawie formularza rejestracyjnego i podpisanej umowy oddział wojewódzki NFZ przydziela świadczeniodawcy login oraz hasło; świadczeniodawcy zarejestrowani w systemie informatycznym oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w latach ubiegłych i posiadający konto dostępowe, korzystają z dotychczasowych loginów i haseł. Podkreślenia wymaga, iż środowisko komunikacyjne, o którym mowa wyżej, oznaczone zostało, w zależności od dostawcy oprogramowania, jako "Portal Świadczeniodawcy" (w przypadku oddziałów wojewódzkich obsługiwanych przez firmę Global Services) lub też jako "Portal świadczeniodawcy (SZOI)" (w oddziałach wojewódzkich obsługiwanych przez konsorcjum KAMSOFT - ASSECO). Same zaś zasady korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia określone zostały w sposób szczegółowy w "Regulaminie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia", stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. nr 45/2009/DSOZ w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Po zalogowaniu się do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia ("Portalu Świadczeniodawcy" lub "Portal Świadczeniodawcy (SZOI)") i wprowadzeniu lub zaktualizowaniu danych, oferent zobowiązany jest do pobrania i uruchomienia programu instalacyjnego aplikacji ofertowej udostępnionego przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia dla oddziałów wojewódzkich obsługiwanych przez firmę Global Services aplikację ofertową "Konkurs ofert", zaś dla oddziałów wojewódzkich obsługiwanych przez konsorcjum KAMSOFT - ASSECO aplikację "NFZ - KO". Co istotne, informacje o wersjach i niezbędnych aktualizacjach aplikacji ofertowej dostępne są na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.
Kolejno, po pobraniu i uruchomieniu aplikacji ofertowej, oferent winien wygenerować z "Portalu Świadczeniodawcy" lub "Portal Świadczeniodawcy (SZOI)" i wczytać do aplikacji ofertowej plik z własnymi danymi. Następnie oferent wczytuje definicję postępowania udostępnioną na stronach oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i wprowadza pozostałe, wymagane dane formularza ofertowego (między innymi liczbę jednostek rozliczeniowych świadczenia oraz cenę za jednostkę rozliczeniową). W następnej kolejności oferent drukuje formularz ofertowy zgodny z wersją elektroniczną oraz zapisuje formularz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym, z opisem zawierającym następujące informacje: wyraz: "oferta", nazwę i adres oferenta oraz kod i przedmiot postępowania. Sam nośnik elektroniczny, wraz z wydrukiem formularza ofertowego, oferent umieszcza w odrębnej, zaklejonej kopercie.

Na zakończenie wskazać należy, iż dla umów wieloletnich, w ramach procesu ich aneksowania, stosuje się uproszczony tryb polegający na złożeniu przez świadczeniodawcę ostatecznego, uzgodnionego z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, poziomu finansowania w postaci formularza aktualizacyjnego, nie zaś formularza ofertowego. Formę elektroniczną przygotowuje się w aplikacji ofertowej lub jej wersji przeznaczonej do aneksowania umów.

Artur Paszkowski