Odpowiedź:
Przy zmianach organizacyjnych konieczna jest w pierwszej kolejności zmiana statutu a następnie regulaminu organizacyjnego.

Uzasadnienie:
Powyższa kolejność związana jest przede wszystkim z wagą oraz charakterem przyjmowania wyżej wskazanych dokumentów oraz ewentualnych ich zmian. Statut, zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) - dalej u.dz.l., stanowi podstawowy dokument ustrojowy podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą i jest nadawany przez podmiot tworzący, będący organem właścicielskim. Z kolei regulamin organizacyjny, jako dokument wewnętrzny, reguluje zagadnienia nieujęte w statucie i jest opracowywany przez kierownika publicznej placówki medycznej (art. 23 u.dz.l.). Stąd też, w ocenie autora, w pierwszej kolejności należy dokonać koniecznych zmian w statucie, a dopiero potem w regulaminie organizacyjnym.

Maciej Łokaj, autor współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie

Data udzielenia odpowiedzi: 04.08.2015 r.