W jaki sposób dokumentuje się świadczenia zdrowotne udzielane w ramach SP ZOZ-u przez ratownika medycznego przy realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia medycznego imprezy masowej albo transportu sanitarnego?

Ratownik medyczny wykonuje zadania zawodowe w SP ZOZ-ie, tj. podmiocie leczniczym o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, a w ramach tego podmiotu udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu zabezpieczenia medycznego imprezy masowej albo z zakresu transportu sanitarnego. Świadczenia te są udzielane w ramach SP ZOZ-u, ale poza systemem PRM.

Czy i jaka dokumentacja wówczas obowiązuje, zważywszy że ratownik taki objęty jest dyspozycją art. 11 ust. 3 pkt 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i stąd nie ma do niego zastosowania karta indywidualna ratownika medycznego przewidziana w art. 11 ust. 7 w zw. z ust. 3 pkt 9 i 10 tej ustawy, natomiast karta medycznych czynności ratunkowych z rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania dotyczy wyłącznie medycznych czynności ratunkowych udzielanych w ramach Systemu PRM, bowiem poza Systemem ratownik udziela świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe (m.in. art. 3 pkt 4 i art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego)?

Świadczenia udzielane przez ratownika w ramach obsługi imprezy masowej lub ratownictwa medycznego ratownik medyczny dokumentuje w karcie indywidualnej ratownika medycznego.

Artykuł 11 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym - dalej u.p.r.m., wskazuje w pkt 9 wykonywanie zawodu w ramach podmiotu leczniczego jako zadania z zakresu zabezpieczenia medycznego imprezy masowej, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, oraz w pkt 10 wykonywanie czynności w ramach wykonywania transportu sanitarnego w rozumieniu art. 161ba ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Artykuł 11 ust. 7 u.p.r.m. wskazuje wyraźnie, że ratownik medyczny dokumentuje świadczenia zdrowotne udzielane w ramach realizacji zadań, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2-10 u.p.r.m., w karcie indywidualnej ratownika medycznego, zawierającej dane, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - dalej u.p.p.

Nie można zgodzić się, iż ratownik wykonujący czynności w zakresie zabezpieczenia imprezy masowej i transport sanitarnego wykonuje je w oparciu o art. 11 ust. 3 pkt 1 tylko dlatego, że wykonuje je w ramach SP ZOZ-u, a nie systemu ratownictwa. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest bowiem podmiotem leczniczym zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zaś art. 11 ust. 3 pkt 9 u.p.r.m. mówi jednoznacznie o czynnościach stanowiących zabezpieczenie imprezy masowej, wykonywanych w ramach podmiotu leczniczego.

Niewątpliwie więc w tej sytuacji, jak również w przypadku transportu sanitarnego, ratownik dokumentuje wykonane czynności w karcie indywidualnej ratownika medycznego. Wzór karty indywidualnej ratownika medycznego określić ma Minister Zdrowia na podstawie delegacji wskazanej w art. 11 ust. 12 u.p.r.m. i jest to niewątpliwie inny dokument niż karta medyczna czynności ratunkowych określona w zał. 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Problemem jest natomiast niewątpliwe to, iż do chwili obecnej delegacja powyższa, wprowadzona do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym nowelizacją obowiązującą od 1 stycznia 2016 r., nie została wykonana. Nie istnieje więc urzędowy wzór karty indywidualnej ratownika medycznego.

Należy jednak zwrócić uwagę, że dokumentacja medyczna nie jest co do zasady, prowadzona na urzędowych formularzach, przepisy ograniczają się bowiem do określenia jej niezbędnej treści. W odniesieniu do karty indywidualnej ratownika medycznego ustawa określiła zaś wyraźnie elementy, jakie winny znaleźć się w jej treści poprzez odesłanie do art. 25 u.p.p.. Zatem do czasu określenia obowiązującego wzoru karty, czynności ratownika medycznego wykonywanie w ramach zabezpieczenia imprezy masowej oraz transportu sanitarnego winny być dokumentowane poprzez odnotowanie:

1) oznaczenia pacjenta, pozwalającego na ustalenie jego tożsamości:
a) nazwisko i imię (imiona),
b) datę urodzenia,
c) oznaczenie płci,
d) adres miejsca zamieszkania,
e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;
2) oznaczenia podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;
3) opisu stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;
4) daty sporządzenia.

- zgodnie z art. 25 u.p.p., w dokumencie sporządzonym we własnym zakresie, stanowiącym odpowiednik karty indywidualnej ratownika medycznego.