Jak wskazano w projekcie, obecne uregulowania nie pozwalają na właściwe i bezpieczne wykonywanie zawodu przez fizjoterapeutów. Wejście w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty 31 maja 2016 roku stoi więc pod znakiem zapytania.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy zmieniającej, przedstawionej przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości, regulacje określone w ustawie z 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994) - dalej u.o.z.f., nie dają właściwego rozwiązania celu jakim jest uregulowanie statusu prawnego fizjoterapeutów, zaś przepisy dotyczące uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia zawodowego i podyplomowego, a także odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów oraz samorządu zawodowego fizjoterapeutów są sprzeczne z większością obecnie obowiązujących regulacji prawnych.

Jak dalej wskazano w uzasadnieniu projektu, nadanie fizjoterapeutom uprawnień kwalifikacji w leczeniu pacjentów do zabiegów fizjoterapii i ich stosowania bez chociażby wstępnej diagnostyki lekarskiej, może zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów. Zaniechanie wykonania badania lekarskiego przed podjęciem leczenia narusza bezpieczeństwo chorego.

Czytaj: Ustawa podpisana: fizjoterapeuta samodzielnym zawodem medycznym>>>

Zgodnie z uzasadnieniem, wprowadzony w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty program kształcenia fizjoterapeutów i zakres zdobywanej przez nich wiedzy nie są wystarczające do uznania, że fizjoterapeuci mogą w pełni samodzielnie kwalifikować i planować zabiegi fizjoterapeutyczne, wydawać opinie i orzeczenia, zlecać wyroby medyczne oraz sprawować nadzór nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

W projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zawodzie fizjoterapeuty zaproponowano więc zmianę art. 156 u.o.z.f. z "Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia" na "Ustawa wchodzi w życie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia". Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, wydłużenie vacatio legis, czyli okresu od dnia ogłoszenia aktu prawnego do dnia jego wejścia w życie, ma pozwolić na wypracowanie i uchwalenie regulacji nowelizujących ustawę o zawodzie fizjoterapeuty i pozwalających na właściwe uregulowanie statusu prawnego fizjoterapeutów.