W myśl ustawy, świadczeniobiorcom, po ukończeniu 75. roku życia, przysługiwać będzie bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wymienione w wykazie ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w formie obwieszczenia. 


Leki te, środki i wyroby minister właściwy do spraw zdrowia wskazywał będzie spośród leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych określonych w wykazach ogłaszanych na podstawie ustawy z 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, biorąc pod uwagę zaspokojenie potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75. rok życia, dostępność i bezpieczeństwo stosowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, roczny limit wydatków przewidziany na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok oraz stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w porównaniu do stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych tym wykazem.


Zaopatrzenie w bezpłatne leki, środki i wyroby przysługiwać będzie na podstawie recepty wystawionej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

Czytaj: W 2015 r. pacjenci 75+ kupili leki na receptę o wartości 4 mld zł>>>

Leki, środki i wyroby, w części stanowiącej odpłatność świadczeniobiorcy (ryczałtową i w wysokości 30 albo 50 procent limitu finansowania), obejmującej kwotę do wysokości limitu finansowania oraz dopłatę w wysokości różnicy między ceną detaliczną danego leku, środka bądź wyrobu a wysokością limitu finansowania, finansowane będą z budżetu państwa, w drodze dotacji celowej przekazywanej Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Sposób i tryb ich finansowania określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia. 


Jednocześnie ustawa nakłada na prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązek przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia comiesięcznych zestawień ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych, wydawanych świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75. rok życia.


Oprócz zmian w ustawie z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa zmieniająca wprowadza również zmiany w ustawie z 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w ustawie z 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawie z 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. 

Zgodnie z przepisami przejściowymi, pierwszy wykaz bezpłatnych leków, środków i wyrobów dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75. rok życia, minister właściwy do spraw zdrowia ogłosi nie później niż do 1 września 2016 roku. 


Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.