W porównaniu do rozporządzenia z 2012 roku zostały wprowadzone pewne modyfikacje w obszarze badawczym dotyczącym zdrowia i ochrony zdrowia. Mianowicie, nie będą prowadzone w 2014 roku badania "Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, którego celem było uzyskanie informacji o korzystaniu przez członków gospodarstw domowych przez członków gospodarstw domowych z usług opieki zdrowotnej, według cech społeczno-ekonomicznych. W 2014 r. będą prowadzone nowe badanie - "Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia". Celem przedmiotowego badania jest ocena kondycji zdrowotnej ludności Polski, uwzględniająca subiektywną ogólną ocenę stanu zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego, tj. częstość występowania najpoważniejszych, długotrwałych problemów zdrowotnych (np. choroby przewlekłe),poziom sprawności oraz ograniczeń w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, samopoczucie emocjonalne. Wpływ stanu zdrowia na częstość korzystania z różnych form opieki zdrowotnej, zarówno o charakterze leczniczym, jak i zachowawczym. Ponadto wybrane aspekty zachowań anty i pro-zdrowotnych. Wyniki badania pozwolą na uzyskanie uzupełniających, ale kompleksowych informacji o stanie zdrowia Polaków i jego uwarunkowań, w powiązaniu z charakterystyką demograficzno-społeczną. Realizacja badania stanowi wypełnienie obowiązków nałożonych przez rozporządzenie Komisji (UE) nr 141/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy w odniesieniu do statystyk na podstawie europejskiego ankietowego badania zdrowia (EHIS) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 47 z 20.02.2013, str. 20).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 wchodzi w życie 16 października 2013 r.

Opracowanie: Robert Kuczyński, RPE WKP
Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 3 października 2013 r.