Pytanie

Jakie kwalifikacje zawodowe (które należy przedstawić do NFZ) powinien posiadać lekarz wykonujący badanie USG oraz echo serca w POZ od dnia 1 stycznia 2015 roku?
 
Odpowiedź
 
Zgodnie z ogólnymi regułami wykonywania badań ultrasonograficznych świadczenia te winny być realizowane przez lekarza specjalistę, który ukończył specjalizację obejmującą swoim programem nabycie umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych w określonym zakresie lub też przez lekarza posiadającego udokumentowane potwierdzenie umiejętności wykonywania określonych badań ultrasonograficznych.

Z kolei badanie echokardiografii mógłby wykonywać lekarz specjalista, który ukończył specjalizację, obejmującą swoim programem nabycie umiejętności wykonywania badań echokardiograficznych lub też lekarz posiadający udokumentowane potwierdzenie umiejętności wykonywania badań echokardiograficznych, a także, w przypadku badania dzieci - lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii. 
 

Uzasadnienie
 
Zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra zdrowia z 20 października 2014 roku zmieniającego rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, począwszy od 1 stycznia 2015 roku w kompetencjach lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pozostaje wykonywanie badania echokardiografii oraz badań diagnostyki ultrasonograficznej: głowy/szyi (88.713 USG tarczycy i przytarczyc, 88.715 USG węzłów chłonnych i szyi, 88.717 USG ślinianek, 88.719 USG krtani), klatki piersiowej (88.732 USG piersi, 88.733 USG płuc, 88.735 USG śródpiersia, 88.734 USG jamy opłucnej, 88.738 USG klatki piersiowej, 88.739 USG klatki piersiowej - inne), przewodu pokarmowego (88.743 USG przełyku, 88.749 USG przewodu pokarmowego - inne), układu moczowego (88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego), brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej (88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, 88.763 USG gruczołu krokowego) oraz innej diagnostyki ultrasonograficznej (88.790 USG węzłów chłonnych, 88.799 USG moszny, w tym jąder i najądrzy).

Jednocześnie wskazać należy, iż żaden z przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zmienianego z dniem 1 stycznia 2015 roku przepisami rozporządzenia z 20 października 2014 roku, nie formułuje wymogów w zakresie kwalifikacji personelu medycznego wykonującego badanie echokardiografii czy badania ultrasonograficzne.
Z uwagi jednak na konieczność zapewnienia należytej jakości wykonywanych procedur i tym samym konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa pacjenta, zasadnym wydaje się stosowanie per analogiam norm wynikających z innych aktów prawnych, jak choćby z przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - dalej r.a.o.s.

Uzasadnieniem dla takiego założenia pozostaje również fakt, iż świadczenia ultrasonograficzne, o których mowa w załączniku nr 2 do r.a.o.s., "WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI" część IV "ŚWIADCZENIA ULTRASONOGRAFICZNE" w zdecydowanej części pozostają tożsame z wykazem świadczeń opisanych w rozporządzeniu z 20 października 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Uwzględniając powyższe stwierdzić w konsekwencji należy, iż świadczenia ultrasonograficzne winny być realizowane przez lekarza specjalistę, który ukończył specjalizację obejmującą swoim programem nabycie umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych w określonym zakresie lub też przez lekarza posiadającego udokumentowane potwierdzenie umiejętności wykonywania określonych badań ultrasonograficznych.

Z kolei badanie echokardiografii mógłby wykonywać lekarz specjalista, który ukończył specjalizację, obejmującą swoim programem nabycie umiejętności wykonywania badań echokardiograficznych lub też lekarz posiadający udokumentowane potwierdzenie umiejętności wykonywania badań echokardiograficznych, a także, w przypadku badania dzieci - lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii.

W tym miejscu podkreślić należy, iż nawet jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie weryfikował uprawnień lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania badań ultrasonograficznych czy badania echokardiografii, to aktualne dla omawianego problemu pozostają zasady wykonywania zawodu lekarza wynikające z przepisów ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty - dalej u.z.l.l.d. Jak stanowi zaś art. 2 ust. 1 u.z.l.l.d. wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności na badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich. Lekarz zatem winien wykonywać te świadczenia zdrowotne, co do których nabył wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
 
Czytaj więcej komentarzy tego autora:

Pacjent, który nie ma uprawnień do leczenia z NFZ, nie może otrzymać refundowanych leków >>>

Lekarz może przepisywać leki refundowane, gdy on lub placówka ma umowę z NFZ >>>

Lekarz może z ważnych powodów zrezygnować z opieki nad pacjentem POZ>>>


Artur Paszkowski
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, od 12 lat wykładowca w Katedrze Prawa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa ubezpieczeń zdrowotnych. Autor kilkudziesięciu artykułów i opracowań. Prowadził szkolenia dla organów administracji państwowej i przedsiębiorców z takich dyscyplin prawniczych jak prawo pracy, prawo cywilne oraz prawo podatkowe. Posiada kilkuletnią praktykę w obsłudze prawnej i podatkowej spółek prawa handlowego. Od trzech lat związany ze służbą zdrowia. Pasjonat kolarstwa, literatury i języków obcych. Współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer, z Serwisem Prawo i Zdrowie.