Czy lekarzowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas określony przysługuje urlop szkoleniowy przed przystąpieniem do egzaminu specjalizacyjnego, jeśli tak - to w jakim wymiarze?


Przepisy nie zawierają żadnej szczegółowej regulacji dotyczącej zasad zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy lekarza przystępującego do egzaminu specjalizacyjnego.

Zasady odbywania specjalizacji lekarskich reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779). Rozporządzenie reguluje między innymi: sposób odbywania specjalizacji oraz sposób i tryb składania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Dalej Rozporządzenie w § 14 ust. 1. lekarz może odbywać specjalizację na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację na czas określony, w celu doskonalenia zawodowego, obejmującego realizację programu specjalizacji, zwanej dalej "rezydenturą". Jedyne uszczegółowienie tego zapisu zawarto w § 15 ust. 1. Rozporządzenia, które stanowi, że lekarz odbywa specjalizację przez cały okres jej trwania w czasie równym czasowi pracy lekarza zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 32g ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.).

Na podstawie powołanych regulacji nie można oprzeć obowiązku pracodawcy a także uprawnienia lekarza do urlopu szkoleniowego. Można ocenić, że nic nie stoi na przeszkodzie by strony umowy o pracę zawartej na czas specjalizacji zawarty w umowie postanowienie o urlopie szkoleniowym. Innymi słowy zapis taki może zostać wprowadzony do umowy o pracę na zasadzie swobody umów zawartej w art. 3531 ustawy z dnia 16 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)(dalej jako: k.c.). Z przepisu tego można korzystać ustalając treść umowy o pracę na zasadzie art. 300 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)(dalej jako: k.p.). Zwracam jednak uwagę, że przepisy prawa pracy mają charakter gwarancyjny w stosunku do pracownika, zatem nie można zawrzeć zapisu o urlopie szkoleniowym w miejsce urlopu wypoczynkowego.