Uregulowano warunki funkcjonowania Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia
\\

Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia.

Rozporządzenie określa:

1. minimalną funkcjonalność Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia;

2. warunki organizacyjno-techniczne gromadzenia, przetwarzania i pobierania danych przetwarzanych w systemie.

System ma służyć gromadzeniu i przetwarzaniu danych dotyczącego podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych oraz podmiotów sprawujących nadzór i kontrolę nad ich działalnością we wszystkich aspektach prowadzonej działalności, jak również płatników. Taka kompleksowa baza danych pozwoli na wymianę informacji między poszczególnymi rejestrami. Podstawą wydania aktu jest art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 z późn. zm.). Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

W chwili obecnej rozporządzenie czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Opracowanie: Alicja Plichta, RPE WKP

Źródło: www.bip.mz.gov.pl, stan z dnia 10 czerwca 2013 r.

\
Data publikacji: 10 czerwca 2013 r.