Prezes uzasadniła swoją decyzję tym, że NFZ posiadając monopol na rynku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, nie może wykorzystywać swojej sytuacji do ograniczania konkurencji pomiędzy podmiotami leczniczymi.

W pierwszej ze spraw jeden z kontrahentów Funduszu złożył w kwietniu 2013 roku skargę dotyczącą kryteriów stosowanych przez NFZ do oceny ofert potencjalnych świadczeniodawców. Według tych kryteriów od 2011 roku więcej punktów otrzymywali ci przedsiębiorcy, którzy wykonali rocznie 5 tysięcy badań rezonansu magnetycznego oraz 2,5 tysiąca badań tomografii komputerowej. Według opinii Urzędu może to dyskryminować te podmioty, które dopiero chcą wejść na rynek, a także te, które działają w sytuacji silnej konkurencji i nie mają możliwości wykonania wymaganej liczby badań. Taki wymóg może też doprowadzić do faworyzowania większych podmiotów, na przykład dużych szpitali, gdzie wykonywanych jest bardzo dużo badań, oraz dużych stacji diagnostycznych. W tym przypadku kara nałożona na NFZ wyniosła 181 318 zł. Prezes UOKiK nakazała również zaniechania tych antykonkurencyjnych praktyk.

Druga z decyzji dotyczyła praktyk dolnośląskiego oddziału wojewódzkiego NFZ. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte również po skardze jednego z kontrahentów, w październiku 2012 roku. Sprawa dotyczyła konkursów na ambulatoryjne badania rezonansu magnetycznego. W tym przypadku ilość punktów zdobytych w konkursie przez poszczególnych przedsiębiorców nie odpowiada podziałowi przyznanych im środków finansowych. Przykładowo podmiot, który w konkursie zdobył 42,90 pkt, otrzymał ok. 260 tys. zł, natomiast zdobywcy 36,55 punktów przyznane zostało ponad 940 tys. zł.

UOKiK ustali że zaledwie 10 procent środków zostało rozdysponowane na podstawie punktów uzyskanych w konkursie. Natomiast pozostałe 90 procent rozdzielono według kryteriów, których oferenci, przede wszystkim nowi, nie znali i nie mogli przewidzieć ich na podstawie ogłoszenia. Jednym z kryteriów była ocena dotychczasowej współpracy z Funduszem. W tym przypadku kara nałożona na NFZ wyniosła 180 059,25 zł. Opisane decyzje nie są prawomocne. NFZ może odwołać się od nich do sądu.

Nie są to pierwsze rozstrzygnięcia, w których Urząd stwierdził nadużycie pozycji rynkowej przez NFZ. Także w roku 2009 Fundusz ustalając kryteria oceny ofert przedsiębiorców przystępujących do konkursu na świadczenia zdrowotne, faworyzował dotychczasowych kontrahentów. Wówczas na NFZ została nałożona kara w wysokości ponad 1,14 mln zł. Decyzja została podtrzymana przez sądy kolejnych instancji. Obecnie Urząd prowadzi 3 postępowania wyjaśniające w sprawie działań NFZ.