Kryzys wywołany pandemią COVID-19 wymusił stworzenie programu, który pozwoli UE przygotować się na skuteczniejszą walkę z zagrożeniami chorobowymi, w tym z kolejnymi pandemiami.  Nowy Program Unii dla zdrowia ma za zadanie uzupełniać politykę zdrowotną państw członkowskich i interweniować tam, gdzie UE może wnieść wyraźną wartość dodaną. Budżet 9,4 mld euro, sprawia, że Program UE dla zdrowia jest największym w historii programem w dziedzinie zdrowia pod względem finansowym. Dzięki temu możliwe będzie przekazanie środków krajom UE, organizacjom w sektorze zdrowia i organizacjom pozarządowym. Wnioski o finansowanie będzie można składać w 2021 r.

 

Większa ochrona i zapasy na wypadek epidemii

Głównym celem programu jest wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej przez wspieranie państw we wzajemnej koordynacji i wymianie danych. Leki i wyroby medyczne mają być tańsze, a także łatwiej dostępne. Program ma lepiej przygotować służbę zdrowia na poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia. Dzięki temu ma zwiększyć się wydolność systemów ochrony zdrowia. Ma to umożliwić Unii zmierzenie się nie tylko z przyszłymi epidemiami, ale także długoterminowymi wyzwaniami, do których należy starzenie się społeczeństwa i nierówności w zakresie zdrowia. Ponadto program będzie wspierać działania związane z e-zdrowiem i tworzeniem europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia.

Pozostałe priorytety w unijnym programie

Będzie też wspierać dostęp do opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia seksualnego oraz reprodukcyjnego. Kolejne aspekty to kwestie poprawy zdrowia psychicznego i intensyfikacja działań na rzecz walki z rakiem. Planowane jest również przyspieszenie prace nad pilnymi priorytetami w dziedzinie zdrowia takimi jak walka z rakiem, zmniejszenie liczby zakażeń opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz poprawa wskaźnika szczepień. UE zamierza dalej rozwijać udane inicjatywy, takie jak europejskie sieci referencyjne ds. chorób rzadkich, oraz kontynuować współpracę międzynarodową w zakresie globalnych zagrożeń i wyzwań.

Rozporządzenie będzie obowiązywać z mocą wsteczną

Po formalnym zatwierdzeniu rozporządzenia przez Radę zostanie ono opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wejdzie w życie następnego dnia po publikacji. Rozporządzenie będzie stosowane z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 roku.