Komisja Europejska zwróciła się do Polski z żądaniem przestrzegania przepisów UE z zakresu ochrony środowiska dotyczących zapobiegania powodziom. Polska powinna była wdrożyć te przepisy i powiadomić o tym Komisję najpóźniej do dnia 26 listopada 2009 r.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. U. UE. L. z 2007 r. Nr 288 poz. 27) ma na celu ograniczenie ryzyka powodziowego, z którym wiąże się zagrożenie zdrowia, środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej, a także zarządzanie tym ryzykiem. Wymaga ona od państw członkowskich przeprowadzenia do 2011 r. wstępnej oceny ryzyka mającej wskazać dorzecza oraz związane z nimi obszary nadbrzeżne, na których występuje zagrożenie powodziowe. Do 2013 r., państwa członkowskie powinny sporządzić dla tych obszarów mapy ryzyka, a do 2015 r. ustanowić plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Mapy ryzyka mają służyć prewencji, ochronie i gotowości do akcji ratunkowej.
Polska nie powiadomiła KE o implementacji powyższych przepisów. Zgodnie z procedurami UE w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego Polska ma teraz dwa miesiące na odpowiedź. Jeżeli nie udzieli zadowalających wyjaśnień Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.
Opracowanie: Rafał Bułach, RPE WKP
Źródło: http://europa.eu/rapid, stan z dnia 14 lipca 2010 r.