Nowelizacja ma lepiej dostosować przepisy ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 29 czerwca 2010 r. (sygn. akt 28/09). TK zajmował się art. 42 ust. 2 ustawy o izbach z 1998 r., ale już wówczas była ona uchylona. Zgodnie z poprzednim stanem prawnym lekarzowi ukaranemu przez Naczelny Sąd Lekarski karą nagany i upomnienia nie przysługiwało prawo wniesienia odwołania do sądu. TK uznał, że narusza to art. 77 ust. 2 konstytucji, który przewiduje, że nie można zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw. Obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. ustawa o izbach ma jednak poszerzony katalog kar dyscyplinarnych oraz przewiduje tryb odwoławczy, tyle że w formie kasacji do SN.

Źródło: Gazeta Prawna