W styczniu 2016 roku Rzecznik Praw Pacjenta wszczął postępowanie cywilne przeciwko szpitalowi, który naruszył prawo małoletniego pacjenta.

Naruszenie dotyczyło prawa dziecka-pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością oraz prawa rodziców - przedstawicieli ustawowych młodego pacjenta - do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych, po otrzymaniu informacji o możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania.

Rzecznik Praw Pacjenta żądał w tej sprawie zasądzenia od szpitala na rzecz małoletniego pacjenta, płatnego do rąk jego rodziców – przedstawicieli ustawowych, zadośćuczynienia za krzywdę powstałą wskutek naruszenia praw.

15 lutego 2017 roku przed jednym z podkarpackich sądów rejonowych została zawarta ugoda pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta, szpitalem i pacjentem. Kwota ugody opiewa na sumę 30 000 zł, która w ciągu miesiąca od dnia zawarcia ugody ma wpłynąć na konto małoletniego pacjenta.

Podstawę prawną prowadzonych działań stanowiła ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: art. 55 - uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta w sprawach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta, art. 8 - zasady udzielania świadczeń zdrowotnych,  art. 16 oraz art. 18 ust. 1 i 2 w związku z art. 9 ust. 2 - prawo do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Źródło: www.bpp.gov.pl
 

 [-OFERTA_HTML-]