Czy dyrektor SPZOZ-u może zmusić lekarza-specjalistę, zatrudnionego w danym oddziale do objęcia funkcji p.o. ordynatora tego oddziału? Jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej? W jaki sposób mogę przeciwstawić się decyzji dyrektora?
Dyrektor SPZOZ-u, może powierzyć lekarzowi-specjaliście, zatrudnionemu na danym oddziale objęcie funkcji p.o. ordynatora tegoż oddziału, nawet wbrew jego woli w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy - na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu pracy. Zmiana warunków pracy i płacy na okres przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym wymaga złożenia przez dyrektora SPZOZ wypowiedzenia zmieniającego w trybie art. 42 § 1-3 Kodeksu pracy.
W publicznych zakładach opieki zdrowotnej (z wyjątkiem publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych w celu prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia oraz żłobków), przeprowadza się konkurs na stanowisko ordynatora, ordynatora - kierownika kliniki oraz ordynatora - kierownika oddziału klinicznego na podstawie art. 44a ust. 1 pkt 3) ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Chodzi bowiem o to, żeby stanowiska określone w rozporządzeniu były obsadzone w trybie przewidzianym w jego przepisach, a nie w jakikolwiek inny sposób. Powierzenie funkcji p.o. ordynatora przez dyrektora SPZOZ poza konkursem może nastąpić jedynie na zasadzie ich czasowego powierzenia do czasu rozstrzygnięcia następnego konkursu. Zmiana zakresu obowiązków związana z objęciem funkcji p.o. ordynatora musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w umowie o pracę łączącej SPZOZ z lekarzem. Jeśli nie dojdzie do zmiany umowy na drodze porozumienia stron, wówczas musi nastąpić wypowiedzenie zmieniające (z inicjatywy pracodawcy) w trybie art. 42 Kodeksu pracy.

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Oznacza to, że nie jest konieczne wypowiedzenie zmieniające dla powierzenia pełnienia funkcji p.o. ordynatora lekarzowi specjaliście na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Dla przeprowadzenia nowego konkursu na stanowisko ordynatora niezbędne jest jednak zgłoszenie się kandydata z własnej inicjatywy i nikt nie może zmusić nikogo do zgłoszenia swojej kandydatury do udziału w konkursie. Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu, skład komisji konkursowej oraz ramowy regulamin przeprowadzania konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 115, poz. 749).

Ponadto, kandydat na stanowisko ordynatora powinien spełniać wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba na tym konkretnym stanowisku, określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300). Zgodnie z treścią załącznika do tego rozporządzenia, ordynatorem lub jego zastępcą powinien być lekarz, lekarz stomatolog, mający specjalizację II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny oraz co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.