Zgodnie z uzasadnienie projektowanego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ciągłych szkoleń diagnostów laboratoryjnych, projektowane przepisy określają ramowy program ciągłych szkoleń, sposób ich odbywania oraz standardy kształcenia ciągłego. Wskazane ciągłe szkolenia są realizowane w pięcioletnich okresach edukacyjnych w różnych formach.

Zgodnie z projektem, za zrealizowanie każdej z form szkoleń przysługuje określona liczba punktów edukacyjnych. Zaliczenie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych. Zdobycie wymaganej liczby punktów i potwierdzenie ich przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych w karcie ciągłego szkolenia warunkuje potwierdzenie dopełnienie przez diagnostę laboratoryjnego obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 Projektowane rozporządzenie określa również standardy ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych, zgodnie z którymi wskazane szkolenie powinno być realizowane i dotyczą między innymi bazy dydaktycznej niezbędnej do prowadzenia kształcenia, kadry dydaktycznej, sposobu ewaluacji kursu prowadzonego metodą wykładu oraz potwierdzania odbywania innych form kształcenia.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku.