Program „Senior+” realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

W roku 2017 roku 35 nowych Dziennych Domów „Senior+” zostało dofinansowanych na łączną kwotę 9 mln zł, 96 nowych Klubów „Senior +” zostało dofinansowanych na łączną kwotę 11 mln zł. Dofinansowane zostały także 124 już istniejące placówki Senior+ na łączną kwotę 8,4 mln zł.  6758 miejsc dziennego pobytu dla osób starszych zostało zapewnionych w placówkach utworzonych w ramach programu, a ponad 28,4 mln zł zostało przeznaczonych na tworzenie i funkcjonowanie placówek dziennego pobytu dla osób starszych.

Ministerstwo Rodziny realizuje także Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (Program ASOS). Celem programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej.

Tylko w 2017 roku 370 projektów organizacji pozarządowych otrzymało dofinansowanie na działania na rzecz seniorów, 38 mln zł zostało przeznaczonych na projekty społeczne skierowane do osób starszych, a 179 tysięcy osób starszych wzięło udział w projektach w ramach programu.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Na ostatni kwartał 2017 roku zaplanowano ogłoszenie edycji 2018 programów „Senior+” oraz ASOS. Jak najwcześniejsze ich ogłoszenie ma na celu zapewnienie podmiotom biorącym udział w konkursie możliwie najdłuższy czas na realizację projektów. W celu upowszechnienia wiedzy na temat realizowanych programów nabory w konkursach zostaną poprzedzone specjalnymi spotkaniami w województwach

Od grudnia 2016 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje także kampanię informacyjną pn. „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Celem tej kampanii jest podniesienie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych. Do realizacji przedsięwzięcia włączyli się partnerzy: ZUS, Poczta Polska S.A. oraz TVP S.A.

Źródło: www.mpips.gov.pl