Pytanie
 
Jakie są zasady postępowania z lekami własnymi pacjenta?
Czy możliwe jest kontynuowanie kuracji lekami własnymi pacjenta podczas hospitalizacji z powodu innej jednostki chorobowej?
 
Odpowiedź
 
Podmiot leczniczy udzielający świadczeń stacjonarnych nie jest zobowiązany do finansowania wszystkich leków podawanych pacjentowi, a jedynie tych, które są konieczne do udzielenia świadczenia. Możliwe jest więc kontynuowanie kuracji lekami własnymi pacjenta podczas hospitalizacji z powodu innej jednostki chorobowej, nie będącej przyczyną hospitalizacji.
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 35 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala lub innego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, a także przy udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nagłych, zapewnia się bezpłatnie leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia.

Przez lata Narodowy Fundusz Zdrowia uznawał, że przepis ten nakłada na podmiot leczniczy obowiązek finansowania leków podawanych świadczeniobiorcy niezależnie od przyczyny hospitalizacji. Wskutek tego Fundusz podczas weryfikacji świadczeń ustalał tzw. "koincydencje" i kwestionował tzw. "porady recepturowe" udzielane podczas hospitalizacji.

Interpretacja taka była jednak niedozwolona. Powyższy przepis nie nakłada na szpital nieograniczonego i bezwzględnego obowiązku zapewnienia pacjentowi wszelkich leków, w tym leków, które przyjmuje on w związku z chorobami przewlekłymi. Przepis wskazuje na związek podawanych leków z wykonywanym świadczeniem – wręcz muszą być one niezbędne do wykonania świadczenia. Podawane leki powinny mieć więc związek z przyczyną hospitalizacji oraz profilem leczniczym danego podmiotu leczniczego.

Zgodnie z art. 106 ust. 3 pkt 5 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) w rejestrze podmiotów leczniczych w odniesieniu do danego podmiotu leczniczego określa się rodzaje i zakres udzielanych świadczeń. W związku z tym należy stwierdzić, że "stacjonarny" podmiot leczniczy obowiązany jest do zapewnienia leków związanych z terapią prowadzoną w zakładzie oraz zakresem udzielanych świadczeń. Tym samym należy wykluczyć obowiązek finansowania np. leczenia immunosupresyjnego, diabetologicznego itp. w sytuacji, gdy pacjent leczony jest z przyczyny niemającej związku ze schorzeniem będącym przyczyną zażywania leków. Nie wyklucza to jednak obowiązku zadbania, aby obecność pacjenta w szpitalu nie spowodowała przerwania terapii oraz aby nie doszło do niepożądanych interakcji pomiędzy lekiem zażywanym przez pacjenta dotychczas oraz lekami ordynowanymi w ramach hospitalizacji.

Inaczej należy ocenić obowiązki świadczeniodawców wynikające z leczenia pewnych schorzeń współistniejących, które pojawiają się w trakcie hospitalizacji, a które powinny być leczone na koszt szpitala niezależnie od przyczyny hospitalizacji. Przykładowo wskazać tutaj można na leczenie przeciwodleżynowe lub infekcje nabyte w szpitalu, które wymagają np. podania antybiotyków. Możliwe jest więc przyjmowanie przez pacjenta leków zakupionych w aptece otwartej w trakcie hospitalizacji, o ile podawanie tych leków nie ma związku z przyczyną hospitalizacji. (tak: K. Baka, G. Machulak, A. Pietraszewska –Macheta, A. Sidorko, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz. ABC, 2010 Warszawa, s. 295).

Wskutek zaostrzenia problemów związanych ze zbiegiem porad w podstawowej opiece zdrowotnej oraz hospitalizacjami, Fundusz w 2013 roku zaprzestał uznawania takich zbiegów za błędne. Wydaje się, że tym samym Fundusz pośrednio przyznał, że podmiot leczniczy udzielający świadczeń stacjonarnych nie jest zobowiązany do finansowania wszystkich leków podawanych pacjentowi, a jedynie tych, które są konieczne do udzielenia świadczenia.
 
Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie.