Brak możliwości wezwania ambulansu dotyczy tzw. szpitali jednoprofilowych, które udzielają świadczeń zdrowotnych w jednej dziedzinie medycyny (np. szpitale psychiatryczne, pulmonologiczne). Jest oczywistością, iż takie placówki nie posiadają w swoich strukturach oddziałów, np. intensywnej opieki medycznej, kardiologicznego czy neurologicznego. Wydawać by się mogło, iż w sytuacjach nagłego zagrożenia życia pacjenta taki zakład powinien mieć możliwość wezwania zespołu wyjazdowego ratownictwa medycznego, innymi słowy karetki pogotowia. Jednakże przepisy ustawy z 8 września 2009 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), to uniemożliwiają.

Wynika to z jej art. 3 pkt 4, który definiuje medyczne czynności ratunkowe jako świadczenia w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), udzielane przez jednostkę systemu w warunkach pozaszpitalnych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Z kolei art. 3 pkt 10 ustawy o PRM określa, czym jest zespół ratownictwa medycznego. Zgodnie z nim jest to jednostka podejmująca czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna