W ramach struktury organizacyjnej szpitala w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest zarejestrowane laboratorium. Szpital ma podpisaną umowę z podmiotem zewnętrznym, który jest podwykonawcą szpitala w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

Czy szpital może nadal mieć zarejestrowaną jako komórkę organizacyjną laboratorium (własne) mimo, że w szpitalu jest laboratorium prowadzone przez pomiot zewnętrzny?

Czy laboratorium prowadzone przez szpital może mieć wspólne pomieszczenia z laboratorium, które prowadzi podmiot zewnętrzny?

Czy w przypadku, gdy część usług jakie realizuje szpital, są realizowane przez podmiot zewnętrzny, szpital musi wyrejestrować swoje komórki, czy komórki mogą być nadal w strukturze organizacyjnej szpitala, a prowadzone są przez zewnętrze podmioty (np. apteka, laboratorium, pracownie diagnostyki obrazowej?

Czy takie komórki powinien rejestrować podmiot zewnętrzny jako własne?

W rejestrze wskazuje się komórki organizacyjne szpitala. Skoro laboratorium nie jest komórką szpitala winno być przez szpital wykreślone z rejestru.

Jak wskazuje praktyka, "podwykonawstwo" jest różnie rozumiane, co uniemożliwia jednoznaczną odpowiedź.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej - dalej u.o.d.l., laboratorium jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego. Laboratorium może być także jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, instytutu badawczego albo uczelni medycznej. Wymagania, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r..

Zgodnie z art. 19 ust. 2 u.o.d.l., podmiot, który prowadzi laboratorium, jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o wpis laboratorium do ewidencji, prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Nadto, zgodnie z art. 20 u.o.d.l., podmiot, który utworzył lub zlikwidował laboratorium w trybie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w terminie 14 dni od daty odpowiednio wpisu do rejestru, o którym mowa w tej ustawie, składa wniosek o wpis lub wykreślenie z ewidencji.

Z powyższego wynika, iż jeżeli szpital nie prowadzi laboratorium - usługi zostały w całości powierzone do prowadzenia podmiotowi trzeciemu - szpital nie może w rejestrze wykazywać laboratorium, jako swojej komórki organizacyjnej (analogicznie także innych komórek). W regulaminie organizacyjnym, jak i statucie będą postanowienia w zakresie świadczeń w tym zakresie ale jako realizowane w ramach umów zawartych z podmiotem trzecim.