W dniu 19 lutego 2016 r. odbędzie się szkolenie z zakresu nowych ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące między innymi mechanizmów uzyskiwania dodatkowych środków finansowych na świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne, przesłanek nakładania kar umownych czy kontynuacji farmakoterapii prowadzonej przez lekarza POZ. Szkolenie poprowadzi Pani Ewa Warmińska.

Program szkolenia:

1. Zestawienie zmian wprowadzonych nowym OWU:

a) Podstawowe zmiany,

b) Mała nowelizacja,

c) Terminy wejścia w życie poszczególnych przepisów;

2. Dodatkowe środki finansowe na świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne:

a) Mechanizm uzyskiwania środków finansowych,

b) Ustalenie ilości etatów,

c) Ustalanie wysokości dodatkowych środków,

d) Aneks do umowy,

e) Nadzór Funduszu;

3. Standard jakości świadczeń opieki zdrowotnej:

a) Stosowanie warunków zawartych w obowiązujących przepisach,

b) Należyta staranność i poszanowanie praw pacjenta,

c) Stosowanie dokumentów dotyczących jakości (karta okołooperacyjna, kwestionariusz jakości);

4. Kontynuacja farmakoterapii prowadzona przez lekarza POZ:

a) Prowadzenie samodzielnej kontynuacji farmakoterapii przez lekarza POZ,

b) Zakres współpracy lekarza POZ z lekarzem specjalistą,

c) Możliwość kontynuacji leczenia bez osobistego badania pacjenta,

d) Zakres prowadzonej dokumentacji;

5. Zasady odmów przyjęć dzieci do szpitali:

a) Uprzednia konsultacja,

b) Przesłanki odmowy,

c) Sposób dokumentowania odmowy;

6. Przesłanki nałożenia kary umownej:

a) Zmiany w podstawach do nałożenia kary umownej,

b) Uprawnienie Prezesa Funduszu do nakładania kar umownych,

c) Nowe zasady ustalania zasadności refundacji leków,

d) Potrącenie należności z tytułu kary umownej;

7. Podsumowanie i dyskusja

Prelegent:

Ewa Warmińska jest aplikantem adwokackim, świadczy usługi w zakresie doradztwa farmaceutycznego, prowadzi szkolenia z zakresu ochrony zdrowia oraz refundacji. Pracowała w Narodowym Funduszu Zdrowia i Ministerstwie Zdrowia. Brała udział w pracach legislacyjnych nad projektami aktów prawnych z zakresu polityki lekowej państwa. Współtworzyła rozwiązania zmierzające do ujednolicenia kontroli wystawiania i realizacji recept lekarskich w skali całego kraju. Była członkiem Zespołu do spraw rozpatrywania zażaleń składanych do Prezesa NFZ na czynności dyrektora dotyczące kontroli monitorowania ordynacji lekarskiej. Współautor komentarza do ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, jak i licznych komentarzy praktycznych z zakresu ochrony zdrowia.

Szczegółowe informacje: szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40464128__PZTA_0D.html