Możliwości techniczne medycyny są nieporównywalne, transplantacje stały się zabiegami rutynowymi, wykorzystywanie komórek macierzystych otworzyło szanse nigdy wcześniej nieistniejące, a zastosowanie badań genetycznych może prowadzić do wyprzedzania negatywnych zdarzeń zdrowotnych, zanim wystąpią objawy. Równocześnie prawne i finansowe fundamenty systemów zdrowotnych są mniej pewne niż w przeszłości – pisze Włodzimierz Cezary Włodarczyk we wstępie do opracowania „Współczesna polityka zdrowotna”.

Autor podkreśla, że mimo ogólnie pozytywnej sytuacji często dostrzega się zwiększenie rozbieżności między obiektywnymi możliwościami działań medycznych a ekonomicznie warunkowanymi realiami i oczekiwaniami ludzi.

„Pozostały problemy związane z dostępnością i koordynacją różnych działań zapobiegawczych i leczniczych. Pojawiła się świadomość nowych zagrożeń, wśród nich niepewność co do zakresu odpowiedzialności za zdrowie przyjmowanej przez podmioty publiczne, w tym przez państwo, co zagraża budżetom gospodarstw domowych. Wdrażane mechanizmy rynkowe mogą utrudniać pewne i regularne korzystanie z opieki zdrowotnej. Wprawdzie w większości politycznych deklaracji i oficjalnych dokumentów, a także w praktyce większości państw perspektywa takiego niebezpieczeństwa jest minimalizowana, jednak poczucie zagrożenia pozostaje. Innym aspektem publicznej odpowiedzialności jest wspomniana już kwestia nierówności w zdrowiu i korzystaniu z opieki zdrowotnej. Ma ona dramatyczne natężenie w wymiarze międzykontynentalnym – kraje afrykańskie są w większości w położeniu nieporównanie gorszym niż mieszkańcy innych rejonów świata – ale także między krajami należącymi do tych samych wspólnot politycznych, takich jak Unia Europejska, skala różnic na niekorzyść nowych członków jest uderzająca.” – czytamy we wstępie do publikacji.

W publikacji w sposób spójny i kompleksowy omówiono najważniejsze i najbardziej aktualne problemy polityki zdrowotnej na świecie, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo i społecznie. Zaprezentowano w niej takie zagadnienia jak koncepcja i modele polityki zdrowotnej oraz jej związek z nauką, kontrola kosztów i racjonowanie wykorzystania dóbr w ochronie zdrowia, czy korupcja w sektorze ochrony zdrowia.

Autor położył szczególny nacisk na współpracę ze środowiskiem naukowym i ekspertami, od których wsparcia zależą w znacznym stopniu decyzje polityki zdrowotnej. Celem książki jest zatem nie tylko zaspokajanie potrzeb poznawczych, ale także dostarczanie narzędzi pomagających świadomie uczestniczyć w wyrażaniu opinii i zarządzaniu podmiotami leczniczymi.

Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów kierunków medycznych (zdrowie publiczne), ekonomicznych czy też zarządzania. Powinna także zainteresować osoby zajmujące się zagadnieniami polityki zdrowotnej w praktyce, tj. menedżerów w podmiotach leczniczych oraz pracowników organów założycielskich.

Książka dostępna jest w księgarni Profinfo.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.profinfo.pl, stan z dnia 30 października 2014 r.