LORO to jednej z najlepszych ośrodków w kraju zapewniający kompleksowe leczenie schorzeń narządu ruchu. Przekształcenie to szansa na dalszy rozwój jednostki.

Sejmik województwa lubuskiego 7 września 2015 podjął uchwałę w sprawie przekształcenia Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. dra Lecha Wierusza w Świebodzinie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wykonanie uchwały powierzono zarządowi województwa. Ten działając na podstawie ustawy o działalności leczniczej rozpoczął przekształcenie jednostki.

Po dokonaniu zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiot leczniczy w formie spółki prawa handlowego stanowić będzie odrębny podmiot, którego funkcjonowanie będzie regulował kodeks spółek handlowych. Spowoduje to efektywniejsze wykorzystanie potencjału placówki. Wpłynie na zwiększenie dostępności do usług medycznych dla pacjentów zarówno ubezpieczonych, jak też komercyjnych, a także da możliwość utworzenia nowoczesnej bazy naukowej dla potrzeb kształcenia studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Możliwe będzie wykorzystanie potencjału infrastrukturalnego oraz kadrowego w obszarze rozszerzenia zakresu świadczeń zdrowotnych, w tym również komercyjnych, w celu dostosowania oferty do potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego i województw ościennych. Przekształcenie jednostki pozwoli także na uzyskanie dostępu do dodatkowych źródeł przychodów na przykład ze świadczeń komercyjnych. Spółka będzie mogła także pozyskiwać inwestorów, którzy dokapitalizują ją w postaci sprzętu lub w formie pieniężnej, co umożliwi w dłuższej perspektywie realizację wysokospecjalistycznych procedur.

Czytaj: NIK: przekształcenie w spółki nie poprawiło sytuacji szpitali>>>

Przekształcenie LORO oznacza także wydzielenie w obecnie funkcjonujących budynkach części komercyjnej, poprzez zaadaptowanie niezagospodarowanej części nieruchomości w postaci zamku przylegającego bezpośrednio do budynków wykorzystywanych obecnie przez jednostkę do celów statutowych. W opinii dyrekcji ośrodka koncepcja umiejscowienia działalności komercyjnej w niezagospodarowanej części zamku jest ekonomicznie uzasadniona. Efektem realizacji tej inwestycji będzie zwiększenie liczby łóżek o około 20 procent przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących wymogów fachowych i sanitarnych. Ponadto dzięki usytuowaniu w jednym miejscu wszystkich oddziałów, niezbędnych do kompleksowej obsługi pacjentów oraz leczeniu przypadków pilnych, LORO stanie się w pełni nowoczesnym ośrodkiem, leczącym zarówno pacjentów komercyjnych, jak i ubezpieczonych w jednym miejscu.

Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Świebodzinie  to jeden z najlepszych ośrodków w kraju zapewniający kompleksowe leczenie schorzeń narządu ruchu. Obejmuje opieką zarówno dzieci jak dorosłych, wykonując rocznie blisko 2000 skomplikowanych operacji, rekonstrukcji ortopedycznych narządu ruchu w tym skrzywień kręgosłupa, endoprotezoplastyki stawów, chirurgii kolana oraz ręki. LORO posiada II stopień referencji dzięki wysokiej jakości wykonywanych usług i doświadczonej kadrze medycznej. Współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Uniwersytetem Medycznym w Bydgoszczy oraz wieloma innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

Obecnie szpital w Świebodzinie funkcjonuje w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest samorząd województwa lubuskiego. Jednostka znajduje się w dobrej kondycji finansowej - od kilku lat wypracowuje dodatni wynik finansowy – w 2013 roku 1,9 mln zł, natomiast w 2014 roku -  4,1 mln zł. 

Obecnie w szpitalu pracuje 106 pracowników (48 na podstawie umowy o pracę, 58 na podstawie kontraktu). Od 2010 roku kontrakt LORO wzrósł niemal dwukrotnie. W 2010 roku wyniósł 13,4 mln zł, w 2011 roku – 13,6 mln zł, w 2012 roku – 15,2 mln zł, w 2013 roku – 17,5 mln zł, a w 2014 roku – 21,4 mln zł. W roku 2015 – stan na czerwiec, przed negocjacjami – miał wartość 17,3 mln zł.