Obowiązek gromadzenia przez świadczeniodawców danych dotyczących leczenia onkologicznego oraz rozszerzenie wykazu świadczeń, na które mają być prowadzone odrębne listy oczekujących to tylko niektóre zmiany wprowadzone przez opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Zmiany wprowadzane przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1986) dotyczą trzech obszarów:

1) danych gromadzonych i przekazywanych przez świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia onkologicznego;

2) list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej;

3) danych gromadzonych i przekazywanych przez świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

W zakresie świadczeń z zakresu diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego, rozporządzenie wprowadza obowiązek gromadzenia danych wpisywanych do karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz danych dotyczących realizacji poszczególnych etapów szybkiej ścieżki onkologicznej. Wskazane dane są przekazane dwoma uzupełniającymi się strumieniami. Część z nich przekazywana jest przez komunikaty XML, zaś dane dotyczące wydania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, diagnostyki podstawowej, wstępnej, pogłębionej, czy planu leczenia są przekazywane przez specjalną aplikację udostępnianą przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W zakresie zarządzania listami oczekujących, w rozporządzeniu uwzględniono wprowadzony przez tzw. pakiet kolejkowy obowiązek przekazywania przez świadczeniodawców szczegółowych danych o osobach oczekujących na każde świadczenie, a także uwzględniono wprowadzany obowiązek przekazania przez świadczeniodawców informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia oraz rozszerzony został wykaz świadczeń, dla których prowadzi się odrębne listy oczekujących. Opublikowany w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej akt normatywny w załączniku nr 11 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1447) rozszerza zakres świadczeń, na które mają być prowadzone odrębne listy oczekujących. Wykaz został rozszerzony w zakresie:

a) procedur - o procedurę implantacji, założenia, umiejscowienia lub przemieszczenia wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu, wszczepienie albo wymianę stymulatora nerwu błędnego;

b) świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - o badania genetyczne oraz świadczenia tomografii komputerowej;

c) świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego - o leczenie aparatem ortodontycznym i leczenie protetyczne;

d) programów lekowych - obowiązek prowadzenia odrębnych list oczekujących rozszerzono na wszystkie programy;

e) świadczeń w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Rozporządzenie zmieniające określa również sposób wyliczenia średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, który uwzględnia dane z ostatnich 6 miesięcy.

Trzecia grupa zmian ma za zadanie poszerzyć zakres danych gromadzonych oraz przekazywanych przez świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Zmiany polegają między innymi na poszerzeniu obowiązku gromadzenia i sprawozdania danych przez lekarza POZ o udzielonych świadczeniach, o dane dotyczące

a) przyczyny udzielenia świadczenia;

b) realizacji badań diagnostycznych w związku z opieką nad pacjentami ze zdiagnozowaną cukrzycą i przewlekłymi chorobami układu krążenia;

c) realizacji badań diagnostycznych.

Ponadto rozporządzenie zmieniające wprowadza zmiany do elektronicznego sposobu potwierdzania prawa do świadczeń (eWUŚ), poprzez poszerzenie zakresu gromadzonych oraz przekazywanych przez świadczeniodawcę danych identyfikujących papierowy dokument potwierdzający prawo do świadczeń.

Rozporządzenie zmieniające wprowadza również możliwość udzielania przez pedagoga specjalnego świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Zakres danych gromadzonych i przekazywanych przez świadczeniodawców rozszerzony został również o numer choroby rzadkiej, zgodnie z klasyfikacja ORPHANET w przypadku gdy przyczyną główną jest rozpoznanie choroby rzadkiej znajdującej się w tej klasyfikacji oraz o informację pozwalającą ustalić sposób kontynuacji leczenia osoby, której udzielono porady specjalistycznej.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 2 stycznia 2015 r.