Samorząd pielęgniarski podkreśla, że w trosce o zdrowie i życie polskich pacjentów należy podjąć kroki mające na celu wymianę pokoleniową wśród pielęgniarek i położnych. Zgodnie z postulatami środowiska niezbędnym tego elementem powinno być tworzenie warunków do bezpiecznej pracy, między innymi dzięki gwarancji odpowiednich norm zatrudnienia oraz uregulowania obowiązków spoczywających na pielęgniarkach i położnych – w skład których powinna wchodzić profesjonalna opieka pielęgniarska, a nie liczne czynności pomocnicze.

Tego typu usługi – w celu maksymalizacji wydajności szpitali oraz poprawy komfortu pacjentów – należy przekazywać personelowi o niższych kwalifikacjach, na przykład opiekunom medycznym czy też salowym.

W dłuższej perspektywie działania te – obok promocji studiów w zakresie pielęgniarstwa – mogą przynieść rezultaty w postaci zwiększonego zainteresowania zawodem.

- W Polsce nadal utrzymuje się sytuacja niekorzystna dla personelu medycznego. Przeciążone obowiązkami pielęgniarki i położne nie są wynagradzane adekwatnie do skali i specyfiki zadań, do których często dołączane są usługi pomocnicze, niemedyczne, które z powodzeniem mogą wykonywać opiekunowie medyczni czy salowe. W rezultacie od wielu lat obserwujemy brak chętnych do pracy na tym stanowisku, a średni wiek pielęgniarek i położnych rośnie. Jednym z rozwiązań, które mogą poprawić sytuację w służbie zdrowia jest racjonalny podział obowiązków i outsourcing usług pomocniczych, które mogą wykonywać specjalistyczne podmioty” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Zawód pielęgniarki i położnej jest zawodem w pełni samodzielnym, chronionym przez korporacyjny samorząd zawodowy. Kwestią kluczową dla poprawy obecnej sytuacji jest zagwarantowanie pielęgniarkom i położnym minimalnej płacy – wedle autorów jednego z projektu skierowanego do rządu niezbędne jest określenie jej na poziomie półtorej średniej krajowej, co daje ok. 6.000 zł brutto dla pielęgniarek i położnych rozpoczynających karierę zawodową.

- Młode osoby nie decydują się na kształcenie w kierunku pielęgniarstwa głównie z powodu zbyt niskich zarobków w zawodzie, a także ze względu na charakter pracy. Pielęgniarki i położne często są niedoceniane i traktowane jedynie jako pomoc w szpitalu czy przychodni, nie zaś jako wykwalifikowany personel medyczny. W związku z wysoką średnią wieku w tym zawodzie – rosnącą od wielu lat – niebawem może zabraknąć osób do opieki nad Polakami, a nowych adeptów nie będzie już miał kto uczyć – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Wśród rekomendacji Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych na temat działań naprawczych – zawartych w dokumencie „Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze” – znajdują się między innymi postulaty dotyczące opracowania polityki zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz mechanizmów zapewniających wynagrodzenie pielęgniarek i położnych,  zabezpieczenie możliwości realizacji obowiązku kształcenia ustawicznego pielęgniarek i położnych oraz uregulowanie kwestii minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych wymaganych przy udzielaniu świadczeń w poszczególnych zakresach będących przedmiotem kontraktowania przez NFZ (w szczególności świadczeń udzielanych w trybie całodobowym) oraz ich ujednolicenia dla wszystkich podmiotów udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Pielęgniarki postulują także  przygotowanie monitoringu specjalistów na potrzeby określenia minimalnej ich liczby w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa dla każdego województwa oraz prowadzenie kampanii informującej o działaniach rządowych na rzecz niwelowania konsekwencji braku pielęgniarek i położnych dla zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia zdrowotne.

Źródło: NRPiP, Federacja Przedsiębiorców Polskich

Na temat uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych więcej w bezpłatnym e-booku>>>