Sejm poparł m.in. senacką poprawkę dotyczącą nieuwzględniania listu intencyjnego do punktacji w postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizację - rezydenturę - wynika z czwartkowego głosowania Sejmu nad senacką uchwałą w sprawie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Głosowanie uchwały Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw - 22 poprawek odbyło się w czwartek. Dwa dni wcześniej sejmowa Komisja Zdrowia zarekomendowała pozytywnie 15 z 22 senackich poprawek. Zgodziła się m.in. z senacką zmianą, która wykreślała przepis dający dodatkowe punkty za list intencyjny (maksymalnie 5 pkt). List ten miał wydawać dyrektor szpitala kandydatowi ubiegającemu się o rezydenturę po odbyciu przez niego praktyk zawodowych w tej placówce. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiał się samorząd lekarski, który uzasadniał, że rodzi to ryzyko nepotyzmu. Również Senat uznał to za kontrowersyjne rozwiązanie uzasadniając, że "będzie on stanowił czynnik negatywnie różnicujący kandydatów". Ostatecznie Sejm przychylił się do stanowiska Senatu popierając wycofanie się z tego pomysłu.

Łatwiejszy tryb uznawania kwalifikacji dla cudzoziemców

Ponadto Sejm przyjął przepisy usuwające z ustawy uproszczony tryb przyznawania prawa do wykonywania zawodu cudzoziemcom spoza UE oraz te nadające spójności i jasności przepisom regulującym staż podyplomowy. Równocześnie przychylił się do ujednolicenia przepisów określających opłaty egzaminacyjne dla Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK), a także Państwowego Egzaminu Modułowego.

Natomiast Sejm nie poparł rozwiązania Senatu, który wprowadził obowiązek wskazywania przez lekarza, w przypadku powołania się na klauzulę sumienia i odmowy wykonania świadczenia, innego medyka lub podmiotu, który je zrealizuje. Senat chciał również, by taki lekarz miał obowiązek odnotowania tego faktu w dokumentacji medycznej oraz zgłoszenia na piśmie przełożonemu. Na etapie prac nad regulacją przedstawiciele resortu zdrowia argumentowali, że to Narodowy Fundusz Zdrowia jest tą instytucją, która udziela informacji na temat dostępnych świadczeń zdrowotnych i każdy pacjent ma dostęp do jego infolinii. Nie ma zatem potrzeby poszerzania tego obowiązku na medyków.

Bez listów intencyjnych lepsze warunki kształcenia

Równocześnie Sejm nie zgodził się na wydłużenie do 14 dni urlopu szkoleniowego wykorzystywanego przez młodych lekarzy do przygotowania się i przystąpienia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

 

Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty określa zasady i warunki wykonywania tych zawodów, w szczególności zasady przyznawania prawa wykonywania zawodu, organizację kształcenia przed– i podyplomowego, warunki uznawania kwalifikacji zawodowych, zakres uprawnień i obowiązków oraz warunki realizacji eksperymentu medycznego.

Nowelizacja, jak akcentowali jej inicjatorzy ma m.in. poprawić warunki kształcenia i zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów. Wprowadza rozwiązania mające zachęcić do powrotu do kraju lekarzy i lekarzy dentystów będących obywatelami Polski, którzy dyplomy uzyskali w krajach trzecich (poza Unią Europejską). Regulacja umożliwia także zatrudnianie w naszym kraju lekarzy specjalistów wykształconych poza UE (obywateli polskich i obcokrajowców). Ponadto przewidziano zmiany w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów Polsce. W noweli zmodyfikowano przepisy dotyczące testów do egzaminu LEK i LDEK, wprowadzając uregulowania dotyczące bazy pytań.

Nowelizacja trafi teraz do popisu prezydenta. (kn/pap)