Odpowiedź

Jako działanie wykraczające poza działalność statutową, z uwagi na mogące powstać trudności w spłacie, zabezpieczeniu, SP ZOZ-y nie powinny udzielać pożyczek pieniężnych innym SP ZOZ-om.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) SP ZOZ gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym). Ograniczenia samodzielności SP ZOZ-u w zakresie gospodarowania mieniem mogą wynikać z zasad określonych przez podmiot tworzący w zakresie gospodarowania aktywami trwałymi.
Zgodnie z art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
Choć nie wynika to jednoznacznie z treści, pytanie najprawdopodobniej, dotyczy pożyczki pieniędzy. W przepisach brak jest jednoznacznie sformułowanego zakazu adresowanego do SP ZOZ-ów odnoszącego się do pożyczek pieniędzy innemu SP ZOZ-owi. Jednakże należy mieć na względzie, że istotnymi elementami umowy pożyczki powinny być kwestie zabezpieczenia jej spłaty, chociażby ze względu na art. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).
Ze względu na specyfikę działalności, źródło jej finansowania, niewątpliwie pożyczki nie należą do zakresu działalności statutowej SP ZOZ-u. Pomimo braku przepisu stanowiącego jednoznaczny zakaz, udzielenie pożyczki przez SP ZOZ, jednostkę sektora finansów publicznych, innemu SP ZOZ-owi, również jednostce sektora finansów publicznych, rodzi bardzo dużo wątpliwości, na wspomniane zabezpieczenie spłaty. Pożyczki SP ZOZ-ów nie powinien udzielać inny SP ZOZ ale podmiot tworzący


Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie