Celem „Programu Zdrowego Kręgosłupa” jest poprawa ogólnego stanu zdrowia dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat, poprzez zmniejszenie występowania wad postawy ciała i poważnych deformacji kręgosłupa.

Program zakłada systematyczną diagnostykę wykrywania nieprawidłowości w obrębie postawy ciała oraz wskazanie postępowania w przypadku rozpoznania wady i wdrożenie działań profilaktycznych w zakresie edukacji zachowań ergonomicznych dla całej rodziny.

Według programu badaniami przesiewowymi ma zostać objęta cała populacja dzieci w wieku 7-15 lat mieszkająca w województwie śląskim, czyli według danych GUS - około 370 tysięcy dzieci. Będzie to możliwe dzięki finansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL), który zabezpiecza na ten cel prawie 35 mln zł.

Projekty, które będą finansowane z RPO WSL, poza badaniami przesiewowymi, obejmą również działania edukacyjne skierowane do dzieci i ich opiekunów. Kosztem kwalifikowanym będzie także odpowiednie przygotowanie pielęgniarek i higienistek szkolnych do właściwego prowadzenia badań przesiewowych. Dofinansowaniem zostaną objęte też różne formy doszkalania lekarzy specjalistów z poradni rehabilitacji lub wad postawy oraz fizjoterapeutów w celu przekazania im najnowszej wiedzy na temat diagnostyki, leczenia oraz korekcji deformacji kręgosłupa.

Celem Programu „Zdrowa Matka i Dziecko”, który również został przyjęty przez zarząd województwa, jest wyrównanie dostępu do opieki medycznej nad matką i dzieckiem. Program akcentuje dwa typy projektów - organizację szkół świadomego rodzicielstwa oraz organizację opieki prenatalnej. Na realizację tych założeń w RPO WSL zabezpieczono ponad 25 mln zł.

Realizacja projektów ma służyć między innymi odwróceniu trendów depopulacji w regionie, który jak wynika z badań, w dużej mierze jest spowodowany niewystarczającą opieką nad kobietą w ciąży i po porodzie. Szczególnie dotyczy to grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz nierównym dostępem do świadczeń medycznych, w tym do badań prenatalnych. Przekład to się na niedostateczną wykrywalność lub opóźnione leczenie wad wrodzonych oraz zaburzeń genetycznych płodu.

 [-OFERTA_HTML-]

Ogłoszenie pierwszych naborów zarząd województwa planuje jeszcze w lipcu 2017, a potrwa on do końca września 2017 roku. Projektodawcy mogą liczyć na dofinansowanie sięgające 93 procent wydatków kwalifikowalnych. Projekty mogą składać wszystkie podmioty (za wyjątkiem osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej) jednak w każdym przypadku, co najmniej partnerem w projekcie musi być podmiot działający w obszarze usług zdrowotnych.

Poza tymi programami zdrowotnymi RPO WSL zabezpiecza dodatkowo około 200 mln zł na działania służące eliminowaniu chorób będących istotnym problemem regionu oraz poprawie dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej w celu zwiększenia możliwości pozostawania na rynku pracy. W tym celu zarząd opracował Program przeciwdziałania cukrzycy i otyłości, który obecnie jest konsultowany z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, działającą przy ministrze zdrowia. Jej pozytywna opinia jest wymagana do przyjęcia każdego programu zdrowotnego. Trwają też prace nad przygotowaniem siedmiu kolejnych programów zdrowotnych służących rehabilitacji w zakresie chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób psychicznych i zaburzeń zachowania, chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego oraz chorób układu oddechowego.

- Regionalne Programy Zdrowotne wskazują, jak najlepiej wykorzystać unijne pieniądze na poprawę stanu zdrowia mieszkańców województwa. Jest to także duże wsparcie dla sektora usług zdrowotnych, który musi sprostać wyzwaniom medycznym, jakie niesie za sobą rozwój chorób cywilizacyjnych – powiedział Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

RPO WSL finansuje również projekty wynikające z programów zdrowotnych zorientowanych na zagadnienia wczesnego wykrywania nowotworów, między innymi jelita grubego, piersi, szyjki macicy, działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz działania zmierzające do przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalając im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia.

 

Źródło: www.slaskie.pl